Watchman Nee

”As far as God is concerned, the goal of redemption is not heaven for the believers when they die; it is the fulfillment of His purpose.” 

Ef. 2:18 -3:1-20-4:11-16. ”Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.  Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. Därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.
Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.” ……."Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift." 

Herrens mål: EN KROPP
De heliga skall bygga upp Kristi kropp: vi skall nå fram till enheten i tron, och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

”Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.”
 

MÖNSTERBILDEN. 
När det gäller församlingen och dess liv, har Gud inte lämnat detta till våra egna tankar och ideer. Hans tankar och Hans mönsterbild finns känd i Hans ord. 
Precis som skriften uppenbarar för oss innehållet i evangeliet, frälsning, och det kristna livet, så visar den också det normala med församlingslivet. Hur den skall formas och levas. En organism, men med klara riktlinjer enligt Guds tankar och mönsterbild. 
Hur viktigt är det inte att vi gör helt enligt ”ritningarna” om det skall bli rätt och Herren skall bekänna sig till det. I Hebreerbrevet kan vi se hur noga Gud var med att Israeliterna bygge efter den mönsterbild de hade fått ifrån Gud när tabernaklet och Templet skulle byggas. "Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som har blivit dig visade på berget." 2 Mos. 25:40. Hebr. 8:5. "Om alltsammans", sade han, "har HERREN undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som skall utföras enligt mönsterbilden." 1 Krön. 28:19. När nu Gud var så noga med "skuggbilden", då måste han ju vara ännu mer noga med det verkliga tempelbygget som är Guds församling. Här räcker det inte med mänsklig visdom, utan det fordras Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt, att den skall bli oss till härlighet. 1 Kor. 2:6-16. 

 
GUDS EVIGA RÅDSLUT RUBBAS ALDRIG.
Har vi aldrig undrat över varför vi inte ser Guds handlande så som han lovat i sitt Ord? Vi håller på att lägga våra händer på de sjuka, så som Gud sagt vi skall göra, och de blir bara tunhårigare men inte friskare. Vi kallar församlingens äldste till att be och smörja med olja när någon är sjuk, därför att Gud sagt vi skall göra så och då skall de bli friska, men så lite sker? Vi gör Gud till en lögnare för oss själva och de som står utanför anser oss vara hyklare. Många slutar att ropa till Gud, han hör ju inte. Kan det vara så att vi lever i en lögn från helvetet? 

TILLBAKS TILL URSPRUNGET
Guds återställning, särskilt Hans återställning av kyrkans mönsterbild, är inte behagligt för människans bekväma livsstil, det är att möta Gud behov. Några som borde veta bättre vill inte undervisa om församlingens rätta mönsterbild av rädsla för att ”såga av den gren man sitter på”. En del tycker att det är bra som det är, så stör inte. Vissa kan reagera att höra att Gud har behov. Men eftersom han verkar i himmelen men också här i tiden för att uppfylla sitt eviga syfte, har han bestämt i sitt oföränderliga råd att kyrkan fyller en specifik roll att utföra Hans speciella syfte. Hans tankar är att kyrkan skall vara en organism, förverkligad och uppbygg av Honom själv. Den skall leva i verkligheten, som är Kristus, ”himmelriket”, där Guds vilja kan ske så som den sker i himlen. Som Guds boning och som Kristi brud att stå fram utan fläk och skrynka.
 
Herren kommer aldrig att sänker sin standard för kyrkan för att den skall passa vårt kött eller att försumma sin avsikt med kyrkan. Uppbyggandet av kyrkan i denna tidsålder är avgörande för uppfyllelsen av Guds syfte, det krävs för avslutningen av denna tidsålder och invigningen av rikets tidålder. I Guds ögon, så kommer kyrkan att stå fram i härlighet i enlighet med Hans plan, det måste vara så, varken mer eller mindre. Därför är återställning av oerhörd betydelse. Vem har tro för att Jesus skall komma för att hämta en fläckad brud?

KRAFTIGT MOTSTÅND 
Eftersom detta är så viktigt för Gud och Guds syfte har återställningen varit Satan huvudvärk.  Fienden vet att när Guds återställning har fullbordats och det praktiska kyrkolivet har uppfyllts till Guds tillfredsställelse, är han färdig. 

Vi har haft lång väg för att komma tillbaka till mönsterbilden och vi är inte framme än. Men jag upplever en längtan efter fullheten som som man ser i Rom 8:22  ”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt”. Vi kan märka en intensitet i Anden för den som har öron att lyssna med.

Watchman Nee fick uppenbarat mönsterbilden för församlingen som Han delat med sig i sin bok, han skrev själv bara två av alla sina böcker, och detta är den ena, ”den stora skillnaden” som gavs som en andra utgåva 1990. Originaltiteln är ” The Normal Christian Church Life” som finns med här att läsa i sin helhet. Denna bok finns att tillgå på Svenska för den som är intresserad. 

Nee reste upp mer än fyrahundra församlingar i Kina. Blev senare fängslad för Herrens skull. Blev martyr. Hans tjänsts rikedomar har spritts genom publikationer till olika länder i världen, utövar ett djupt inflytande både i Kina och utomlands. 

Watchman Nees medarbetare Witness Lee (1905-1997 e.Kr.) Övertog den tjänst som Herren gav till Watchman Nee och vidareutvecklade den. Han uppreste mer än två tusen församlingar på jordens sex kontinenter. 
Gud rör på sej både till upprättelse och dom.

GUDS HAND TILL UPPRÄTTELSE OCH DOM
Denna rörelse från Gud växer sakta men säkert trots starkt motstånd från fienden. Det är svårt att säga hur många kristna som finns i Kina. Det finns både officiella kyrkor och församlingar och inofficiella husförsamlingar, men man törs säga 100 miljoner kristna. Den siffran växer stadigt. I vissa delar av världen där den kristna kyrkan är förföljd och underjordisk, är husförsamlingen och ”simple churches” det enda möjliga alternativet. Folk är idag trötta på den maktstruktur som byggs upp av maktmänniskor i de olika kyrkorna och samfunden. Man söker och längtar efter äktheten och många finner sanningen i allt detta maktspel som pågår. Avslöjanden sker som inte gör saken bättre. Man beräknar att de första kyrkobyggnaderna uppfördes mellan år 250-300. När de kom blev kristendomen efterhand bara en söndags-företeelse, kyrkan var inte längre en familj och en livsstil utan ett hus. 

Gemenskaper som växte upp i Sverige på 70 och 80 talet
Kroksbäcksgemenskapen i Malmö, som jag själv var starkt påverkad av, var en av flera gemenskaper som bildats i Sverige. Gemenskapen i Malmö bildade aldrig någon församling och byggde inte någon kyrkobyggnad. Man såg sig som en del av församlingen i Malmö. Kommuniteten var uppbyggd av små husförsamlingar som möttes i de olika hemmen. Man lånade eller hyrde större lokaler vid behov. Det fanns ingen matrikel utan bara en telefonlista. Man var med i gemenskapen om man var med i en husförsamling. Människor i kommuniteten uppmuntrades att även gå till andra kyrkor för gemenskap. Många var redan medlemmar i andra kyrkor allt från pingströrelsen till katolska kyrkan. När trosrörelsen och Livets Ord kom till Sverige så splittrades i stort sätt alla dessa gemenskaper och föll sönder. Du kanske frågar dej vad som gick fel? Börjar man ”närma” sig ”mönsterbilden” för församlingen då blir det farligt. Djävulen kan bara inte låta detta få fortskrida, det hotar honom och alla hans svartbyggen. 

”Du känner äktheten i detta om du tar det i Anden. Här finns inte utrymme för någon makt människa att glänsa. Vem är störst säger Jesus? ”Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: Kungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.” 

Utdrag från boken ”den stora skillnaden” 
”Vi kan inte skapa enhet, ty I Guds är vi redan ett. Därmed är det möjligt att i praktiken ödelägga denna enhet så, att den inte kommer till uttryck bland Guds barn. Därför uppmanas vi att göra allt för att bevara enheten. Desvärre motarbeter vi ofta enheten istället för att vinnlägga oss om att bevara den. Det händer kanske att du under en resa träffar någon, som du anar är ett Guds barn. När ni samtalat en stund, visar det sig vara så och fastän ni aldrig träffats tidigare, blir ni genast fylda av glädje över att ha träffats som bröder. Eftersom ni har Andens enhet, känner ni omedelbart kärlek till varandra. Men efter att ha samtalat vidare om Skriftens sanningar, finner du kanske, att hans syn på profetian inte överrensstämmer med din, och din känsla av kärlek svalnar. Om du inte gör allt för att bevara Andens enhet, skiljs ni kanske som ovänner. Så kan det gå, om man försöker enas utifrån en annan grund än Andens enhet.  I våra dagar är Guds barn splittrade, därför att de inte bevarar enheten i Anden. Vilka yttre tecken finns det, som visar att människor har denna enhet? Paulus säger, att det är sju saker som alla troende har gemensamt. Vi bör inse betydelsen av dessa, eftersom de uppenbarar Andens enhet. Andra saker kan också vara viktiga, men dessa är oundgängliga för vår gemenskap med Kristus och utgör därför definitionen på Andens enhet. Ef.4:4 ” en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.” Som Kristna måste vi vara eniga på dessa sju punkter, men fler behövs inte och färre är inte nog. Kräver vi enhet på flera punkter än dessa, kan vi knappast undgå att utstänga några av våra syskon. Nöjer vi oss med enhet på färre punkter än dessa, kommer vi snart att släppa in världens barn i församlingen. Dessa, ”en kropp, en Ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett hopp, en Gud” är de sju delarna i Andens enhet, som är alla Guds barn gemensamma arv. Dessa sju punkter sammanfattar vad som utgör Andens enhet. De tillhör hela församlingen och kan användas till att pröva om en människa är kristen eller inte. Med dessa sju ”band” har den helige Ande bundit samman de kristna genom alla tider. Andens enhet är nerlagd i våra hjärtan, och dessa sju ting visar denna enhet. Vi kan vara olika i tusentals andra avseenden, men det kan ändå inte skilja oss åt, eftersom dessa sju punkter är gemensamma för alla kristna. Kräver vi mer än detta, för att uppta någon i församlingen, blir vi en sekteristiska. De som kräver att alla skall vara döpta genom nersäkning, eller att alla skall tro på ett ”uppryckande” före den stora ”vedermödan” de går för långt. Man kan inte hellre begära att alla skall följa en speciell helgelselära, eller en särskild lära om dopet i den helige Ande. Gud har givit oss tillåtelse att använda de sju punkter i Ef 4, för att pröva vilka som är våra kristna syskon. Var och en som har del i denna Andens enhet är naturligvis också medlem i församlingen, oavsätt vilket samfund han är ansluten till. Den enskilde få själv avgöra , om han skall tillhöra en folkkyrka eller ett annat samfund, eller om han skall stå utanför allt sådant. Den som få ljus över detta kommer att förstå vad som är rätt och vad som är fel. Men vi kan inte ställa som krav, att man skall stå utanför alla sekter. Andens enhet definieras ju i ovanstående sju punkter, och kräver vi mer eller mindre av dessa människor, innan vi kan ha gemenskap med dem, då blir vi själva sekteristiska.”

Watchman Nees biografi
 
Den stora kinesiska författaren och predikanten Watchman Nee var för många i västvärlden en symbol för den kristna ståndaktigheten under trycket av en totalitär regering. Från den dag år 1920 då, som en högskolestudent, fann han Herren Jesus Kristus som sin Frälsare. Under besöket av en kinesisk evangelist till sin hemstad Foochow, gav Ni To-sheng sig själv utan reservation till Gud för att arbeta bland hans eget folk. Under åren blev han allmänt känd i Kina som en begåvad predikant av evangeliet och en Andens överbevisning av Ordet, vars tjänst bar anmärkningsvärd frukt hos individer och i många grupper av andligt mogna kristna.

I februari 1949 efter mycket rop i bön och nöd, fattar Watchman Nee beslutet att stanna kvar i Shanghai på grund av hans börda för församlingarna, medarbetarna och Herrens vittnesbörd på fastlandet. Å ena sidan att han helt litade på Herrens suveränitet, å den andra sidan, så insåg han risken och var beredd att offras för Herrens vittnesbörd. Våren 1952 blev han arresterad och fängslad för sin tro, och under sommaren 1956, efter en lång rättegång, dömdes han till femton års fängelse. Han blev dock aldrig släppt. Under sin fångenskap, fick bara hans fru besöka honom och endast några enstaka gånger. Hon avled den 7 november 1971. Hans hustrus död var en stor sorg, och det isolerade honom fullständigt från någon kontakt med utsidan. Inte långt efter, den 30 maj 1972 kom Watchman Nee också till slutet av sin pilgrimsfärd på jorden och fick vila med Kristus, som han tjänade på bekostnad av sitt liv. Han lämnade ett papper under kudden, som hade flera rader av stora ord skrivna med en skakande hand :

" Kristus är Guds Son som dog för inlösen av syndare och återuppstod efter tre dagar . Detta är den största sanningen i universum. Jag dör på grund av min tro på Kristus . "

Watchman Nee (1903-1972)

 

”As far as God is concerned, the goal of redemption is not heaven for the believers when they die; it is the fulfillment of His purpose.”

Ef. 2:18 -3:1-20-4:11-16. ”Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. Därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.
Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.” ……."Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift."

Herrens mål: EN KROPP
De heliga skall bygga upp Kristi kropp: vi skall nå fram till enheten i tron, och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

”Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.”


MÖNSTERBILDEN.
När det gäller församlingen och dess liv, har Gud inte lämnat detta till våra egna tankar och ideer. Hans tankar och Hans mönsterbild finns känd i Hans ord.
Precis som skriften uppenbarar för oss innehållet i evangeliet, frälsning, och det kristna livet, så visar den också det normala med församlingslivet. Hur den skall formas och levas. En organism, men med klara riktlinjer enligt Guds tankar och mönsterbild.
Hur viktigt är det inte att vi gör helt enligt ”ritningarna” om det skall bli rätt och Herren skall bekänna sig till det. I Hebreerbrevet kan vi se hur noga Gud var med att Israeliterna bygge efter den mönsterbild de hade fått ifrån Gud när tabernaklet och Templet skulle byggas. "Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som har blivit dig visade på berget." 2 Mos. 25:40. Hebr. 8:5. "Om alltsammans", sade han, "har HERREN undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som skall utföras enligt mönsterbilden." 1 Krön. 28:19. När nu Gud var så noga med "skuggbilden", då måste han ju vara ännu mer noga med det verkliga tempelbygget som är Guds församling. Här räcker det inte med mänsklig visdom, utan det fordras Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt, att den skall bli oss till härlighet. 1 Kor. 2:6-16.


GUDS EVIGA RÅDSLUT RUBBAS ALDRIG.
Har vi aldrig undrat över varför vi inte ser Guds handlande så som han lovat i sitt Ord? Vi håller på att lägga våra händer på de sjuka, så som Gud sagt vi skall göra, och de blir bara tunhårigare men inte friskare. Vi kallar församlingens äldste till att be och smörja med olja när någon är sjuk, därför att Gud sagt vi skall göra så och då skall de bli friska, men så lite sker? Vi gör Gud till en lögnare för oss själva och de som står utanför anser oss vara hyklare. Många slutar att ropa till Gud, han hör ju inte. Kan det vara så att vi lever i en lögn från helvetet?

TILLBAKS TILL URSPRUNGET
Guds återställning, särskilt Hans återställning av kyrkans mönsterbild, är inte behagligt för människans bekväma livsstil, det är att möta Gud behov. Några som borde veta bättre vill inte undervisa om församlingens rätta mönsterbild av rädsla för att ”såga av den gren man sitter på”. En del tycker att det är bra som det är, så stör inte. Vissa kan reagera att höra att Gud har behov. Men eftersom han verkar i himmelen men också här i tiden för att uppfylla sitt eviga syfte, har han bestämt i sitt oföränderliga råd att kyrkan fyller en specifik roll att utföra Hans speciella syfte. Hans tankar är att kyrkan skall vara en organism, förverkligad och uppbygg av Honom själv. Den skall leva i verkligheten, som är Kristus, ”himmelriket”, där Guds vilja kan ske så som den sker i himlen. Som Guds boning och som Kristi brud att stå fram utan fläk och skrynka.

Herren kommer aldrig att sänker sin standard för kyrkan för att den skall passa vårt kött eller att försumma sin avsikt med kyrkan. Uppbyggandet av kyrkan i denna tidsålder är avgörande för uppfyllelsen av Guds syfte, det krävs för avslutningen av denna tidsålder och invigningen av rikets tidålder. I Guds ögon, så kommer kyrkan att stå fram i härlighet i enlighet med Hans plan, det måste vara så, varken mer eller mindre. Därför är återställning av oerhörd betydelse. Vem har tro för att Jesus skall komma för att hämta en fläckad brud?

KRAFTIGT MOTSTÅND
Eftersom detta är så viktigt för Gud och Guds syfte har återställningen varit Satan huvudvärk. Fienden vet att när Guds återställning har fullbordats och det praktiska kyrkolivet har uppfyllts till Guds tillfredsställelse, är han färdig.

Vi har haft lång väg för att komma tillbaka till mönsterbilden och vi är inte framme än. Men jag upplever en längtan efter fullheten som som man ser i Rom 8:22 ”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt”. Vi kan märka en intensitet i Anden för den som har öron att lyssna med.

Watchman Nee fick uppenbarat mönsterbilden för församlingen som Han delat med sig i sin bok, han skrev själv bara två av alla sina böcker, och detta är den ena, ”den stora skillnaden” som gavs som en andra utgåva 1990. Originaltiteln är ” The Normal Christian Church Life” som finns med här att läsa i sin helhet. Denna bok finns att tillgå på Svenska för den som är intresserad.

Nee reste upp mer än fyrahundra församlingar i Kina. Blev senare fängslad för Herrens skull. Blev martyr. Hans tjänsts rikedomar har spritts genom publikationer till olika länder i världen, utövar ett djupt inflytande både i Kina och utomlands.

Watchman Nees medarbetare Witness Lee (1905-1997 e.Kr.) Övertog den tjänst som Herren gav till Watchman Nee och vidareutvecklade den. Han uppreste mer än två tusen församlingar på jordens sex kontinenter.
Gud rör på sej både till upprättelse och dom.

GUDS HAND TILL UPPRÄTTELSE OCH DOM
Denna rörelse från Gud växer sakta men säkert trots starkt motstånd från fienden. Det är svårt att säga hur många kristna som finns i Kina. Det finns både officiella kyrkor och församlingar och inofficiella husförsamlingar, men man törs säga 100 miljoner kristna. Den siffran växer stadigt. I vissa delar av världen där den kristna kyrkan är förföljd och underjordisk, är husförsamlingen och ”simple churches” det enda möjliga alternativet. Folk är idag trötta på den maktstruktur som byggs upp av maktmänniskor i de olika kyrkorna och samfunden. Man söker och längtar efter äktheten och många finner sanningen i allt detta maktspel som pågår. Avslöjanden sker som inte gör saken bättre. Man beräknar att de första kyrkobyggnaderna uppfördes mellan år 250-300. När de kom blev kristendomen efterhand bara en söndags-företeelse, kyrkan var inte längre en familj och en livsstil utan ett hus.

Gemenskaper som växte upp i Sverige på 70 och 80 talet
Kroksbäcksgemenskapen i Malmö, som jag själv var starkt påverkad av, var en av flera gemenskaper som bildats i Sverige. Gemenskapen i Malmö bildade aldrig någon församling och byggde inte någon kyrkobyggnad. Man såg sig som en del av församlingen i Malmö. Kommuniteten var uppbyggd av små husförsamlingar som möttes i de olika hemmen. Man lånade eller hyrde större lokaler vid behov. Det fanns ingen matrikel utan bara en telefonlista. Man var med i gemenskapen om man var med i en husförsamling. Människor i kommuniteten uppmuntrades att även gå till andra kyrkor för gemenskap. Många var redan medlemmar i andra kyrkor allt från pingströrelsen till katolska kyrkan. När trosrörelsen och Livets Ord kom till Sverige så splittrades i stort sätt alla dessa gemenskaper och föll sönder. Du kanske frågar dej vad som gick fel? Börjar man ”närma” sig ”mönsterbilden” för församlingen då blir det farligt. Djävulen kan bara inte låta detta få fortskrida, det hotar honom och alla hans svartbyggen.

”Du känner äktheten i detta om du tar det i Anden. Här finns inte utrymme för någon makt människa att glänsa. Vem är störst säger Jesus? ”Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: Kungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.”

Utdrag från boken ”den stora skillnaden”
”Vi kan inte skapa enhet, ty I Guds är vi redan ett. Därmed är det möjligt att i praktiken ödelägga denna enhet så, att den inte kommer till uttryck bland Guds barn. Därför uppmanas vi att göra allt för att bevara enheten. Desvärre motarbeter vi ofta enheten istället för att vinnlägga oss om att bevara den. Det händer kanske att du under en resa träffar någon, som du anar är ett Guds barn. När ni samtalat en stund, visar det sig vara så och fastän ni aldrig träffats tidigare, blir ni genast fylda av glädje över att ha träffats som bröder. Eftersom ni har Andens enhet, känner ni omedelbart kärlek till varandra. Men efter att ha samtalat vidare om Skriftens sanningar, finner du kanske, att hans syn på profetian inte överrensstämmer med din, och din känsla av kärlek svalnar. Om du inte gör allt för att bevara Andens enhet, skiljs ni kanske som ovänner. Så kan det gå, om man försöker enas utifrån en annan grund än Andens enhet. I våra dagar är Guds barn splittrade, därför att de inte bevarar enheten i Anden. Vilka yttre tecken finns det, som visar att människor har denna enhet? Paulus säger, att det är sju saker som alla troende har gemensamt. Vi bör inse betydelsen av dessa, eftersom de uppenbarar Andens enhet. Andra saker kan också vara viktiga, men dessa är oundgängliga för vår gemenskap med Kristus och utgör därför definitionen på Andens enhet. Ef.4:4 ” en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.” Som Kristna måste vi vara eniga på dessa sju punkter, men fler behövs inte och färre är inte nog. Kräver vi enhet på flera punkter än dessa, kan vi knappast undgå att utstänga några av våra syskon. Nöjer vi oss med enhet på färre punkter än dessa, kommer vi snart att släppa in världens barn i församlingen. Dessa, ”en kropp, en Ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett hopp, en Gud” är de sju delarna i Andens enhet, som är alla Guds barn gemensamma arv. Dessa sju punkter sammanfattar vad som utgör Andens enhet. De tillhör hela församlingen och kan användas till att pröva om en människa är kristen eller inte. Med dessa sju ”band” har den helige Ande bundit samman de kristna genom alla tider. Andens enhet är nerlagd i våra hjärtan, och dessa sju ting visar denna enhet. Vi kan vara olika i tusentals andra avseenden, men det kan ändå inte skilja oss åt, eftersom dessa sju punkter är gemensamma för alla kristna. Kräver vi mer än detta, för att uppta någon i församlingen, blir vi en sekteristiska. De som kräver att alla skall vara döpta genom nersäkning, eller att alla skall tro på ett ”uppryckande” före den stora ”vedermödan” de går för långt. Man kan inte hellre begära att alla skall följa en speciell helgelselära, eller en särskild lära om dopet i den helige Ande. Gud har givit oss tillåtelse att använda de sju punkter i Ef 4, för att pröva vilka som är våra kristna syskon. Var och en som har del i denna Andens enhet är naturligvis också medlem i församlingen, oavsätt vilket samfund han är ansluten till. Den enskilde få själv avgöra , om han skall tillhöra en folkkyrka eller ett annat samfund, eller om han skall stå utanför allt sådant. Den som få ljus över detta kommer att förstå vad som är rätt och vad som är fel. Men vi kan inte ställa som krav, att man skall stå utanför alla sekter. Andens enhet definieras ju i ovanstående sju punkter, och kräver vi mer eller mindre av dessa människor, innan vi kan ha gemenskap med dem, då blir vi själva sekteristiska.”

Watchman Nees biografi

Den stora kinesiska författaren och predikanten Watchman Nee var för många i västvärlden en symbol för den kristna ståndaktigheten under trycket av en totalitär regering. Från den dag år 1920 då, som en högskolestudent, fann han Herren Jesus Kristus som sin Frälsare. Under besöket av en kinesisk evangelist till sin hemstad Foochow, gav Ni To-sheng sig själv utan reservation till Gud för att arbeta bland hans eget folk. Under åren blev han allmänt känd i Kina som en begåvad predikant av evangeliet och en Andens överbevisning av Ordet, vars tjänst bar anmärkningsvärd frukt hos individer och i många grupper av andligt mogna kristna.

I februari 1949 efter mycket rop i bön och nöd, fattar Watchman Nee beslutet att stanna kvar i Shanghai på grund av hans börda för församlingarna, medarbetarna och Herrens vittnesbörd på fastlandet. Å ena sidan att han helt litade på Herrens suveränitet, å den andra sidan, så insåg han risken och var beredd att offras för Herrens vittnesbörd. Våren 1952 blev han arresterad och fängslad för sin tro, och under sommaren 1956, efter en lång rättegång, dömdes han till femton års fängelse. Han blev dock aldrig släppt. Under sin fångenskap, fick bara hans fru besöka honom och endast några enstaka gånger. Hon avled den 7 november 1971. Hans hustrus död var en stor sorg, och det isolerade honom fullständigt från någon kontakt med utsidan. Inte långt efter, den 30 maj 1972 kom Watchman Nee också till slutet av sin pilgrimsfärd på jorden och fick vila med Kristus, som han tjänade på bekostnad av sitt liv. Han lämnade ett papper under kudden, som hade flera rader av stora ord skrivna med en skakande hand :

" Kristus är Guds Son som dog för inlösen av syndare och återuppstod efter tre dagar . Detta är den största sanningen i universum. Jag dör på grund av min tro på Kristus . "

Watchman Nee (1903-1972)