I Kristus

Ef 1:9 ”Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att I KRISTUS sammanfatta allt i himlen och på jorden. I HONOM har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära

Rikets barn, de av Gud utvalda egendomsfolket judarna, tog inte emot sin Messias. ”Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.” Detta det SISTA förbundet som Gud NU ville ingå med dem tog dom inte emot. Detta förklarar Jesus för dom; ”Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt”. Med stor nöd utropar Jesus; ”Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” Paulus ger oss en förklaring; Rom 10:19”Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.”

Detta var Guds plan, genom deras förkastelse av förbundet I KRISTUS, låta även hedningarna, Joh 3:16, få del av ”all den himmelska världens välsignelser”, Guds slutgiltiga förbund. Paulus förklarar detta så här; ”Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt detta enda ord: ”Den helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade: Gå till detta folk och säg: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte inse. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Därför skall ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna, och de kommer att lyssna.” Rom 9:30”Vad skall vi då säga? Jo, att Paulus förklarar ytterligare detta som inträffat; hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.”

Det fanns en ”nådatid” för judarna att kunna omvända sig och erkänna sin Messias. Daniel profetera om detta; Dan 9:24 ”Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.” Lärjungarna som Jesus sände ut predikade bara för judarna; "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.” Inte förrän Petrus, under stort motstånd, förstod att Gud även ville att hedningarna skulle få del i det nya förbundet kan man förstå att nu var nådatiden slut. Gud förklara nu att de orena djuren nu var rena. Detta var omkring 36 ef.k.

Heb 8:7 ”Om det gamla förbundet hade fungerat hade det inte funnits behov av att ersätta det med ett annat.  Men Gud själv såg bristen i det gamla systemet, för han sa: Det ska komma en dag när jag ska ingå ett nytt förbund med Israels folk och Judas folk. Det ska inte likna det gamla som jag gav till deras förfäder när jag ledde dem ut ur Egyptens land. De höll inte sin del av överenskommelsen, och därför vände jag mig ifrån dem. Men detta är det nya förbundet som jag ska ingå med Israels folk, säger Herren: Mina lagar ska styra deras tänkande och handlande. Jag ska inte skriva dem på stentavlor som förut, utan i deras sinnen, så att de alltid i sitt inre vet vad jag vill att de ska göra, utan att jag ens behöver säga det till dem. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk, som väljer att göra min vilja. Och ingen ska behöva säga till sin vän eller granne eller bror: 'Du borde också lära känna Herren Och jag ska förlåta dem all deras olydnad, och jag ska inte längre komma ihåg deras synder.  När Gud talar om dessa nya löften och detta nya förbund understryker han att det gamla nu har överlevt sig själv, och det som är gammalt och föråldrat SKALL SNART FÖRSVINNA.” År 70, när Jerusalem och Templet förstördes sattes en definitiv slutpunkt för det gamla.

Så den som nu tar emot Messias är det sanna ”Guds egendomsfolk”. Johannes skriver; ”Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Dessa som tror, judars som hedningar, är nu Rikets medborgare, det sanna Israel alltså inte staten Israel som en del har fått för sig. Han som löftet gällde var Kristus. I Kristus har Gud sammanfattat allt i Himmelen och på Jorden. Här finns ingenting utanför Kristus.

1 Pet 2:6 ” ”Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Gal 3:29 ” Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

1 Petr 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Detta skulle ha varit judarnas arvslott; 2 Mos 19:6 ”Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn."

Ef 2:19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.

Gal 6:16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över GUDS ISRAEL.

Vi ser att ”Riket” togs ifrån judarna vilket betyder att nationen Israel inte är Guds utvalda folk. Matt 21:43 ”Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder. Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var om dem han talade” Paulus förklara här vilka som nu är de sanna Israeliterna. Rom 2:28 ” Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.”

Men har Gud förskjutit sitt folk judarna? Givetvis inte. Men det som hänt, och som Gud vid flertalet tillfällen gjort, är att utvälja en ”rest” och detta för att de inte skall helt gå under, och för att Hans löften, från sin sida, skall stå kvar. Rom 11:1 ”Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte, vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.” Rom 9:6 ”Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande”. Alla som tror på Jesus Kristus Messias är inte förkastade men vi ser att de som förkastade Messias med sitt handlande själv valt att bli ”avklippta”.

Paulus talar här om en hemlighet, något som Gud uppenbarat för honom i skriften, GT.

Rom 11:25-29: ”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

Vi förstår att den hemlighet Paulus här syftar på är ”hemligheten att hedningarna är inympade i Israel, att nu har de två blivit ett I KRISTUS”.Ef 3:2 ”Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.”

Paulus såg i skriften hemligheten. Jes 49:5-6”Och nu säger HERREN, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom – ty jag är ärad i HERRENS ögon, och min Gud är min starkhet – han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.”

 

Detta betyder i klartext att Kristi Kropp, som är det sanna Israel, består av frälsta judar och frälsta hedningar. Vi såg att ”hela Israel” var hemligheten och när nu Paulus säger att ”hedningarna i fullt antal kommit in” så skall de utvalda judarna i fullt antal på samma sätt komma in. ”Och så (på samma sätt) skall hela Israel bli frälst. ”Rom 11:25 ” förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.” Ty så älskade Gud hela världen, judar som hedningar, att han utgav sin ende son, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Det har alltså ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över GUDS ISRAEL.