Det Omojliga Blir Mojligt

DET OMÖJLIGA BLIR MÖJLIGT. 
”Såsom han som har kallat er är helig, var också ni själva heliga i hela er livsföring. Ty det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig" 1 Pet 1:15-16

HELIGA I HELA VÅR LIVSFÖRING, hur är detta möjligt?

Paulus säger om samma sak: "Så som han har utvalt oss i honom, förrän världens grund var lagd, för att vi skall vara heliga och ostraffliga inför honom i kärlek" Ef 1:4
"Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse" 1 Tes 4:7
Vår kallelse som Troende är alltså: ATT VARA HELIG SÅSOM FADERN ÄR HELIG. Detta betyder, för att göra det begripligt, ATT VARA REN OCH UTAN SKULD I GUDS ÖGON.

OMÖJLIGT

Detta är helt omöjligt säger du. Jag det är det sannerligen. Detta var själva syftet med Lagen, att visa oss hur omöjligt det var. Inget mått av mänsklig kraft, styrka, visdom eller förmåga skulle någonsin kunna nå fram. Paulus visste detta: ”Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.”

MEN HUR BLIR VI DÅ HELIGA OCH ETT HELIGT FOLK?

Bibeln säger om Gud: "Han har benådat oss i den Älskade"
Om vi förstår detta rätt så erkänner Gud bara EN ENDA PERSON som helig, Jesus Kristus. Utanför Kristus existerar alltså inget heligt liv. Bara i Hans älskade Son, med andra ord, i KRISTUS.
 
I KRISTUS GENOM TRO

”verkligheten själv finnes I KRISTUS”. Kol 2:17
”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss IN I SIN ÄLSKADE SONS RIKE.” Kol 1:13
Man kan säga att I KRISTUS är ett VERKLIGT RIKE, utanför den här världen, ”riket annorlunda”. Ett osynligt rike som vi kan befinna oss i och bli ledda av genom ”tro”.  
Heb 11:1. ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser”.
 
HUR FÅR VI ÖVERTYGELSE ATT TRO?

Gud ger oss övertygelsen till att tro, av nåd, genom sitt Ord. Tillsammans med den helige Ande uppenbaras Ordet för oss i Skriften till att förstå vem Gud är. 
2 Petr 1:3 ”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av GUDOMLIG NATUR”

VI ÄR LEMMAR I KRISTI KROPP.

"Men ni är Kristi kropp och lemmar, var och en efter sin del" 1 Kor 12:27. "Så är vi nu, fastän många, en enda kropp i Kristus, men inbördes är vi varandras lemmar" Rom 12:5.

OM ROTEN ÄR HELIG, SÅ ÄR OCKSÅ GRENARNA HELIGA

Att förbliva i Kristus, betyder att vi är heliggjorda, och detta på grund av tro. "Om roten är helig, så är också grenarna heliga" Rom 11:16. "Jag är vinträdet, ni är grenarna" Joh 15:5.
 
”UTAN TRO är det omöjligt att behaga Gud.” Heb. 11:6
.
Hur kan vi nalkas Gud om vi inte tror att Han finns? Hur kan vi förbli i Kristus om vi inte tror att detta ”rike” finns.

Hanok fick nåd att vandra, i tro, i umgängelse med Gud. Gud söker efter hängivna hjärtan.
”Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.” Heb 11:5

ALLT ÄR FULLBORDAT EN GÅNG FÖR ALLA:

Helighet är inte något som vi kan framkalla av oss själva, det tillhör mej, men bara i KRISTUS, precis som vi läser i Joh 15:4 ” Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.
 
Gud har accepterar oss, men bara i KRISTUS

När vi i tro förtröstar på Jesu verk accepterar Gud oss som heliga om vi stannar kvar i KRISTUS genom den Helige Ande. Vägen till helig livsföring går INTE genom vår förmåga eller kraft utan genom det Gud REDAN har gjort för oss, alltså genom TRO på vår Herre Jesus Kristus, som har fullbordat allt för oss.

EN VILA FÖR GUDS FOLK

Det finns en vila för Guds folk, en vila där vi kapitulera för Gud. Vi får lämna oss helt i Hans händer.  
Det är en vila där jag får ny kraft, ”Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft.” Ps 23:2-3.

VILAN I KRISTUS

Heb 4:8 ”Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från SINA GÄRNINGAR, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.  Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.
Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss HÅLLA FAST vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp I RÄTT TID.”

David fann vila i Gud

Ps 133 ”HERRE, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på HERREN, Israel, från nu och till evig tid!”


Alla betungade själar som längtar efter att vara heliga och ostraffliga. Du som kämpar med dina misslyckanden genom din kamp mot synden som bor i dej och mot en anklagare som hela tiden ger dig fördömelse, antingen genom det du gjort eller det du inte gjort. 
I Kristus där är du bestämd att vara, där är du trygg. ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ERT LIV ÄR DOLT MED KRISTUS I GUD.” Kol 3:1. 
Vill du vara helig som Gud är helig? Förbliv i Kristus. Vi är heliga när vi vilar i Hans helighet. Från roten strömmar den igenom oss. Låt människorna se ”vår” helighet. 

”I KRISTUS blir HANS vägar våra vägar och HANS tankar blir våra tankar.” 

Herren säger till oss: ”Du vill se Mej säger du. Då skall jag visa Mej för dej. Ställ dig här nära Mej, i Kristus, så skall jag inte göra dej besviken.”
 
Nu förstår vi bättre vad som menas här:

1 Pet 1:14 ”Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.
Om ni ropar "Fader" till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar”

 

DET OMÖJLIGA BLIR MÖJLIGT.
”Såsom han som har kallat er är helig, var också ni själva heliga i hela er livsföring. Ty det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig" 1 Pet 1:15-16

HELIGA I HELA VÅR LIVSFÖRING, hur är detta möjligt?

Paulus säger om samma sak: "Så som han har utvalt oss i honom, förrän världens grund var lagd, för att vi skall vara heliga och ostraffliga inför honom i kärlek" Ef 1:4
"Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse" 1 Tes 4:7
Vår kallelse som Troende är alltså: ATT VARA HELIG SÅSOM FADERN ÄR HELIG. Detta betyder, för att göra det begripligt, ATT VARA REN OCH UTAN SKULD I GUDS ÖGON.

OMÖJLIGT

Detta är helt omöjligt säger du. Jag det är det sannerligen. Detta var själva syftet med Lagen, att visa oss hur omöjligt det var. Inget mått av mänsklig kraft, styrka, visdom eller förmåga skulle någonsin kunna nå fram. Paulus visste detta: ”Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.”

MEN HUR BLIR VI DÅ HELIGA OCH ETT HELIGT FOLK?

Bibeln säger om Gud: "Han har benådat oss i den Älskade"
Om vi förstår detta rätt så erkänner Gud bara EN ENDA PERSON som helig, Jesus Kristus. Utanför Kristus existerar alltså inget heligt liv. Bara i Hans älskade Son, med andra ord, i KRISTUS.

I KRISTUS GENOM TRO

”verkligheten själv finnes I KRISTUS”. Kol 2:17
”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss IN I SIN ÄLSKADE SONS RIKE.” Kol 1:13
Man kan säga att I KRISTUS är ett VERKLIGT RIKE, utanför den här världen, ”riket annorlunda”. Ett osynligt rike som vi kan befinna oss i och bli ledda av genom ”tro”.
Heb 11:1. ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser”.

HUR FÅR VI ÖVERTYGELSE ATT TRO?

Gud ger oss övertygelsen till att tro, av nåd, genom sitt Ord. Tillsammans med den helige Ande uppenbaras Ordet för oss i Skriften till att förstå vem Gud är.
2 Petr 1:3 ”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av GUDOMLIG NATUR”

VI ÄR LEMMAR I KRISTI KROPP.

"Men ni är Kristi kropp och lemmar, var och en efter sin del" 1 Kor 12:27. "Så är vi nu, fastän många, en enda kropp i Kristus, men inbördes är vi varandras lemmar" Rom 12:5.

OM ROTEN ÄR HELIG, SÅ ÄR OCKSÅ GRENARNA HELIGA

Att förbliva i Kristus, betyder att vi är heliggjorda, och detta på grund av tro. "Om roten är helig, så är också grenarna heliga" Rom 11:16. "Jag är vinträdet, ni är grenarna" Joh 15:5.

”UTAN TRO är det omöjligt att behaga Gud.” Heb. 11:6
.
Hur kan vi nalkas Gud om vi inte tror att Han finns? Hur kan vi förbli i Kristus om vi inte tror att detta ”rike” finns.

Hanok fick nåd att vandra, i tro, i umgängelse med Gud. Gud söker efter hängivna hjärtan.
”Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.” Heb 11:5

ALLT ÄR FULLBORDAT EN GÅNG FÖR ALLA:

Helighet är inte något som vi kan framkalla av oss själva, det tillhör mej, men bara i KRISTUS, precis som vi läser i Joh 15:4 ” Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Gud har accepterar oss, men bara i KRISTUS

När vi i tro förtröstar på Jesu verk accepterar Gud oss som heliga om vi stannar kvar i KRISTUS genom den Helige Ande. Vägen till helig livsföring går INTE genom vår förmåga eller kraft utan genom det Gud REDAN har gjort för oss, alltså genom TRO på vår Herre Jesus Kristus, som har fullbordat allt för oss.

EN VILA FÖR GUDS FOLK

Det finns en vila för Guds folk, en vila där vi kapitulera för Gud. Vi får lämna oss helt i Hans händer.
Det är en vila där jag får ny kraft, ”Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft.” Ps 23:2-3.

VILAN I KRISTUS

Heb 4:8 ”Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från SINA GÄRNINGAR, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.
Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss HÅLLA FAST vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp I RÄTT TID.”

David fann vila i Gud

Ps 133 ”HERRE, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på HERREN, Israel, från nu och till evig tid!”

Alla betungade själar som längtar efter att vara heliga och ostraffliga. Du som kämpar med dina misslyckanden genom din kamp mot synden som bor i dej och mot en anklagare som hela tiden ger dig fördömelse, antingen genom det du gjort eller det du inte gjort.
I Kristus där är du bestämd att vara, där är du trygg. ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ERT LIV ÄR DOLT MED KRISTUS I GUD.” Kol 3:1.
Vill du vara helig som Gud är helig? Förbliv i Kristus. Vi är heliga när vi vilar i Hans helighet. Från roten strömmar den igenom oss. Låt människorna se ”vår” helighet.

”I KRISTUS blir HANS vägar våra vägar och HANS tankar blir våra tankar.”

Herren säger till oss: ”Du vill se Mej säger du. Då skall jag visa Mej för dej. Ställ dig här nära Mej, i Kristus, så skall jag inte göra dej besviken.”

Nu förstår vi bättre vad som menas här:

1 Pet 1:14 ”Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.
Om ni ropar "Fader" till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar”