Den Sista Reformationen

Torben Søndergaard

Den sista reformationen

Tillbaka till Nya testamentets

lärjungaskapsmodell

Bibelcitaten är hämtade ur Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Copyright © Torben Søndergaard och Bokförlaget XP Media

Originalets titel: Den sidste reformation

Översättning: Stefan Norlin

Omslag och sättning: XP Media

Tryck och bokbinderi: PRINTON, Estland

ISBN 978-91-86683-09-2

Bokförlaget XP Media

Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel. 08-741 2601

www.xpmedia.org

Innehåll

Förlagets förord ................................................................... sid 5

Förord ................................................................................... sid 6

Innan du börjar .....................................................................sid 8

Om författaren ......................................................................sid 8

Kap 1 - Den tredje reformationen ..................................... sid 9

Kap 2 - Ett tankeexperiment .............................................. sid 17

Kap 3 - Ni ska göra människor till lärjungar .................. sid 23

Kap 4 - Kyrkokultur ............................................................ sid 29

Kap 5 - Vår resa ut på de gröna ängarna ......................... sid 35

Kap 6 - En ny plats och ännu en församling ................... sid 43

Kap 7 - Ökenvandringen .................................................... sid 49

Kap 8 - Änglabesök ............................................................. sid 53

Kap 9 - Ekonomi .................................................................. sid 61

Kap 10 - Tionde .................................................................... sid 67

Kap 11 - Ett missionsredskap? ........................................... sid 77

Kap 12 - Sökarvänliga kyrkor ............................................ sid 85

Kap 13 - En kyrka ................................................................ sid 95

Kap 14 - Kyrkan, det är du! ............................................... sid 105

Kap 15 - Gudstjänsten ........................................................ sid 111

Kap 16 - Exemplets makt ................................................... sid 117

Kap 17 - De två speglarna .................................................. sid 127

Forts.

Kap 18 - Rustad till tjänst ................................................... sid 133

Kap 19 - De femfaldiga tjänsterna .................................... sid 141

Kap 20 - Ledarskap ............................................................. sid 149

Kap 21 - Den helige Ande .................................................. sid 159

Kap 22 - Många nya församlingar .................................... sid 169

Kap 23 - ”Simple Church” ................................................. sid 181

Kap 24 - Mat, gemenskap och bön .................................... sid 187

Kap 25 - Apostlarnas lära ................................................... sid 191

Kap 26 - Låt reformationen börja! ......................................sid 199

Resurssida .............................................................................sid 204

5

Förlagets förord

Torben Søndergaard är evangelisten som hellre håller till på

gatan än i kyrkan. I Danmark har han väckt uppseende inte

minst genom sitt frimodiga vittnesbörd och sin trosstarka

helandetjänst.

Författaren har skrivit sin bok utifrån danska förhållanden,

men hans grundläggande tankegångar är i högsta grad aktuella

även i Sverige, inte minst när det gäller den starka betoningen

på det besvärande förhållandet att kristna människor i så liten

utsträckning blir gjorda till verkliga lärjungar till Jesus Kristus.

Vad som gång på gång betonas är att vi inte i första hand är

kallade att bedriva verksamhet eller bygga grandiosa kyrkor.

Vi är faktiskt kallade till att göra människor till lärjungar enligt

Jesu missionsbefallning. Detta är skäl nog att ge ut boken på

svenska.

En sak vi inte får glömma är att vi som fått ta emot den kristna

tron i dag har tidigare generationers trohet mot Gud och Bibeln

att tacka för detta. Samtidigt kan vi se, när vi jämför med Bi

 

beln,

att det finns brister i det sätt varpå Kyrkan utvecklats.

I dag står den kristna kyrkan inför stora utmaningar, inte minst

i västvärlden. Vi förundras över hur evangeliet vinner terräng

i andra delar av världen och undrar hur vi ska gå tillväga här

hemma. En församlingsmodell som har stor framgång i dag,

mycket tack vare sin enkelhet, är husförsamlingen och den lilla

gruppen. Nätverk med husförsamlingar och ”simple church”-

grupper växer som aldrig förr. Även i vårt land har många kyr

 

kor

börjat arbeta med cellgrupper, hemgrupper m.fl.

Vår förhoppning är att Torben Søndergaards personliga vittnesbörd

och erfarenheter som förmedlas i denna bok ska få inspirera

och kanske leda till konstruktiva samtal i frågor som rör

församlingens utveckling.

6

Förord

Vi har haft förmånen att få lära känna Torben Søndergaard och

se honom ”in action”. Vad vi har sett är att Guds rike predikas,

människor blir frälsta, befriade, helade, döpta och fyllda av den

helige Ande på det sätt vi läser om i Apostlagärningarna – och

som även händer i dag i många länder och på många platser

där evangeliet predikas i Andens kraft.

Torben brinner för människors frälsning och för församlingen.

De människor som blir frälsta kommer snabbt in i ett aktivt lärjungaskap

och in i olika församlingar. De nykristna får snabbt

börja praktisera Jesu liv i ord och handling vilket i sin tur leder

till att andra kommer till tro på honom.

Torben har studerat kyrkohistorien och Bibeln, särskilt Apostlagärningarna,

för att hitta bibliska principer som är tillämpbara

i arbetet att nå ut till människor. I den här boken beskriver han

den resa han själv gjort, och av den resan kan vi alla lära oss

något.

Träning av lärjungar är ett ämne som står i fokus genom hela

boken, och Torben visar genom många exempel hur vi bäst tränar

människor till att bli lärjungar.

De flesta av oss kristna har ärvt ett sätt att vara församling och

vara lärjungar på. Torben utmanar oss att ifrågasätta detta genom

att peka på exempel från Bibeln och från kyrkohistorien.

Boken är utmanande och bitvis skarp, men också nödvändig.

Vi vill alla se fler människor komma till tro på Jesus Kristus, se

lärjungar tränas och se församlingar växa sig starka och multipliceras.

Därför tror vi att ”Den sista reformationen” är viktig för

vårt tänkande kring hur vi vill vara församling i dag.

7

Förord

Vi vill uppmuntra dig att läsa boken under bön och med ett öppet

hjärta och sinne. Hur du tillämpar det du lär dig av boken

är upp till dig.

Vi behöver verkligen ett paradigmskifte som gäller församling

och lärjungaskap – en kristen livsstil som speglar det vi läser

om i Apostlagärningarna. Vi tror att det kan ske i vårt land och

i vår tid i dag!

För Guds rike och för människors frälsning i Sverige!

Charles Kridiotis och Mattias Nordenberg

8

Innan du börjar

I denna bok har jag använt orden ”församling” och ”kyrka” på

två olika sätt.

När jag använder ordet ”församling” tänker jag i första hand på

gemenskapen mellan människor och inte på en kyrkobyggnad.

När jag använder ordet ”kyrka” så tänker jag på både en kyrkobyggnad

och kyrkobesökare och allt som tillhör det. Alltså en

”kyrka” inkluderar en kyrkobyggnad, medan en ”församling”

är utan kyrkobyggnad. Det är dock inte alltid jag lyckas med

att göra denna åtskillnad men det kommer ändå att framgå av

sammanhanget vad jag syftar på.

I första hand kommer jag att ha frikyrkorna i fokus, så när det

inte uttryckligen sägs ”folkkyrkan” tänker jag företrädesvis på

frikyrkorna.

Torben Søndergaar

d

Om författaren

Torben Søndergaard är författare till sex andra böcker samt initiativtagare

till missionsorganisationen ”Oplev Jesus”. Han är

känd för att ta Bibeln på allvar och för sitt personliga liv med

Gud. Många känner honom från nationell TV där han medver

 

kat

ett flertal gånger. Mer information finns på:

www.mission.dk www.Thelastreformation.com

9

Kapitel 1

Den tredje reformationen

2

Den tyske kyrkotillväxtforskaren Christian Schwarz säger att

mycket tyder på att vi nu står inför den tid då vi kommer att få

se och uppleva den tredje reformationen.

Den första reformationen ägde rum på 1500-talet då Martin

Luther gick emot Katolska kyrkan och dess lära. Denna reformation

återupplivade själva kärnan i evangeliet: nämligen

rättfärdighet endast genom tro. Därför kan man säga att denna

reformation handlade om teologin. Ser man på den lutherska

kyrkans struktur av idag så kan man konstatera att den har en

mycket stor likhet med Katolska kyrkans. Martin Luther lyckades

nämligen inte med att förändra dess struktur.

Den andra reformationen inträffade på 1700-talet under den tid

då bröderna Wesley verkade. Denna reformation ledde till att

den personliga förtroligheten med Kristus blev återupptäckt.

Därför kan man säga att detta i hög grad var en andlig reformation.

Det var en reformation när den passionerade kärleken

till en personlig frälsare väcktes. Det ledde till att en eld spred

sig när det gällde mission och evangelisation. Men även denna

gång förändrades inte strukturen och ramarna för kyrkan och

gudstjänsten särskilt mycket. Det blev som att sätta en ny tyglapp

på ett gammalt klädesplagg.

Blickar man bakåt i historien så finner man flera olika väckelser

men ingen av dessa har på allvar påverkat kyrkans struktur.

Det vi verkligen saknar är en ny och genomgripande reforma

 

10

Den sista reformationen

tion. En tredje reformation, som Christian Schwarz och många

andra menar, kommer att reformera hela vår kyrkostruktur.

Den tredje reformationen handlar alltså inte bara om små förändringar

här och där. Det kommer att bli en reformation som

går så djupt att det blir som att börja om från början. Jag är helt

ense med Christan Schwarz, Wolfgang Simson och andra som

hävdar detta. Det jag vill komma fram till i denna bok är långt

ifrån något som jag är ensam om att påstå. Det finns faktiskt

en hel del goda böcker i detta ämne, men många av dem är så

djuplodande att det kräver att man sannerligen är intresserad

av kyrkan och kyrkostrukturer för att kunna läsa dem. Är man

inte det kan det vara svårt att ta sig igenom dem. Jag kommer

därför inte i den här boken att gå på djupet på samma sätt som

många andra gör. Jag vill istället peka på vad det är Gud håller

på att göra. Jag vill ge ett smakprov på hur framtidens församling

kommer att se ut. Även om jag inte kommer med några ny

 

heter

så kommer det ändå att vara mycket nytt för de flesta som

läser det jag skriver. Det verkar som om detta nya synsätt ännu

inte riktigt slagit igenom i Danmark och Skandinavien och resten

av Europa vilket däremot har skett på andra håll i världen.

Så förhoppningsvis kommer denna bok att vara ett medel till att

starta en reformation i dig. En reformation som gör att du kanske

måste gräva djupare och se vad Bibeln säger om dessa ting.

Jag vet att Gud vill att det skall ske något nytt i Skandinavien.

Jag vet också att denna reformation är nödvändig. Även om jag

är så säker på min sak så är det ändå med stor bävan jag skriver

det jag gör. Jag vet nämligen också att det inte kommer att ske

i stillhet.

Idag är vi alla glada för den reformation som Martin Luther

kom med. Och femhundra år senare sitter vi och tänker på hur

fantastisk reformationen var och har nästan en vykortsaktig

uppfattning om vad som faktiskt ägde rum. Vi försöker före

 

11

Kapitel 1 - Den tredje reformationen

ställa oss hur Martin Luther den 31 oktober 1517 stod utanför

kyrkan i Wittenberg och tyst och lugnt spikade upp sina 95 teser

på dörren medan folket stod bakom och applåderade. Denna

stillsamma idyll startade alltså den reformation som vi idag är

så tacksamma för. Men vi glömmer en hel del. Det gick inte alls

så lugnt till. Det väckte anstöt, och man brände Luthers skrifter

och beskyllde honom för att vara utsänd av djävulen till att föra

krig mot Kyrkan. Vi glömmer att det faktiskt ledde till våldsamma

strider då tusentals män, kvinnor och barn blev ihjälslagna.

Vi glömmer att kyrkan inte önskade att det skulle ske och därför

gjorde allt för att förhindra det. Det kan hända att du nu tänker:

Ja, men det var ju Katolska kyrkan. Till det kan jag bara säga: Ja,

det var Katolska kyrkan, men den var alltjämt Kyrkan. I dag är

det en annan kyrka som kommer att försöka bekämpa det som

Gud vill göra. Men varför tror vi att det skulle vara så mycket

annorlunda idag. Jag säger inte att vi kommer att få se tusentals

män, kvinnor och barn ihjälslagna, men varför tror vi att det

kommer att gå lugnt till – utan splittring och beskyllningar om

att man motarbetar Gud och håller på att rasera Kyrkan?

Sanningen är den att vi behöver få se denna reformation, och

det kommer som sagt inte att gå lugnt till. Vi kommer med all

sannolikhet att bli beskyllda för att ödelägga Kyrkan. Vi kommer

att få uppleva hur många kristna kommer att gå emot det

därför att de är motståndare till det som sker. Vi kommer att bli

beskyllda för att vara vilseledda och farliga. Men vi vet också

att sanningen är den att allt det vi gör, gör vi faktiskt för kyrkan

och för Gud. Vi gör det för att vi har sett något som Gud vill ska

hända.

Varför gick Kyrkan emot Martin Luther? Var det för att det han

sa inte stämde överens med Guds ord? Nej, det var inte därför.

För Kyrkans del handlade det inte om vad Bibeln sa. Det

handlade om något helt annat. Martin Luthers lära ifrågasatte

ett system som byggts upp kring ekonomi, makt och kontroll.

12

Den sista reformationen

Och vi kan se att det handlar om samma sak nu. Även denna

gång kommer människor att gå emot detta, inte för att det är

obibliskt, utan för att det kommer att bryta sönder ett system

som de har varit med om att bygga upp. Det handlar alltjämt

om att ekonomi, makt och kontroll spelar en stor roll. Det är

inte därför att prästerna inte vill tjäna Gud och göra det rätta.

Det handlar på det stora hela taget bara om att de antingen inte

kan se det eller att de har för mycket att förlora på det, och det

gör det svårt för dem att gå denna väg. När det står klart att

några lämnar detta system kommer kyrkorna att göra motstånd

just av den anledningen att de mister medlemmar och därmed

går miste om de pengar som behövs för att verksamheten ska

kunna fortsätta. Detta kommer jag att återkomma till senare i

boken.

Vi ska läsa lite om vad det var Jesus sa och gjorde:

Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana

som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep

och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar.

Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras

bord, och till dem som sålde duvor sade han: ”Ta bort det här!

Gör inte min Faders hus till en saluhall!” Hans lärjungar kom

då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall förtära mig.

Joh 2:13-17

Nu bor inte Gud i ett tempel byggt av sten. Han bor i oss kristna.

Om Jesus skulle gå omkring här på jorden idag och se allt

som händer så skulle han reagera på samma sätt. Han skulle

inte som vi bara slå sig till ro och se genom fingrarna med det.

Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger

jag er, inte fred utan splittring. Ty härefter kommer fem i en och

samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre,

13

Kapitel 1 - Den tredje reformationen

far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor,

svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.

Luk 12:51 - 53

Jesus brinner verkligen för Guds församling på jorden. Har vi

samma brinnande iver idag? Jesus sa att det skulle kosta på att

följa honom. Är vi villiga att betala det priset? Det kommer att

skapa splittring, och en del kristna kommer att gå emot det,

eftersom de befarar att kyrkan kommer att skadas.

Jag kan för egen del ärligt säga att jag på inget sätt ger ut denna

bok för att skada Guds församling, och jag ger heller inte ut

denna bok för att jag är emot Guds församling. Jag ger ut den

för att jag är för församlingen och jag vill rädda den. Jag älskar

Guds folk, och jag älskar Gud – det är därför jag gör det jag gör.

Skillnaden är bara den att jag idag har en annan syn på vad som

är Guds församling än vad många andra har.

Efter Martin Luthers reformation började Gud genom olika

väckelser att på nytt uppenbara sanningar i sitt ord vilka hade

gått förlorade. Sanningar som alltid har existerat men som i det

stora hela trängdes undan på 300-talet. Sanningar som under

medeltiden endast blev bevarade av små spridda grupper. Det

har funnits många väckelser tiderna igenom, och dessa väckelser

har ofta var för sig lyft fram en sanning. Till exempel sanningen

om ”rättfärdiggörelse genom tro” som Martin Luther

fick nåd att föra fram. Genom att studera dessa väckelser ser

man tydligt hur församlingen för varje gång detta har skett

kommit ett steg närmare den första församlingen som vi läser

om i Bibeln.

Det slutade alltså inte med Martin Luther och reformationen.

Efter reformationen kom den baptistiska väckelsen där Gud

på nytt uppenbarade det ”bibliska dopet av troende” (hel nedsänkning

på grund av egen tro). Senare kom den metodistiska

14

Den sista reformationen

väckelsen där det var sanningen om ”helgelse genom tro” som

på nytt blev uppenbarad och fick nytt liv. Så kom den adventis

 

tiska

väckelsen med ”hoppet om Jesu återkomst”.

Den stora väckelse som sedan följde hade fokus på ”dopet i den

helige Ande” och ”Andens gåvor”. Den senaste stora väckelsen

var den i Wales med Evan Roberts. Med denna väckelse kom en

förnyelse in i de ”apostoliska tjänsterna”, som apostlar, profeter,

evangelister, herdar och lärare, de tjänster som Gud har gett till

församlingen. Allt detta hade i stort sett gått förlorat vid kyrkomötet

i Nicaea år 325 e. Kr. Där började man forma kyrkan efter

det romerska kejsarrikets struktur med påve, biskopar, präster,

munkar och nunnor vilket senare inom protestantismen reducerades

till präster, biskopar och församlingsstyrelser.

Som ett resultat av alla dessa väckelser, där Gud har förnyat

sanningarna i sitt ord, har vi idag olika kyrkosamfund som

t.ex. den Lutherska kyrkan, metodister, baptister, adventister,

liksom pingstväckelsen och den apostoliska kyrkan. Dessa

väckelser har alla varit viktiga genom att de återupptäckt de

sanningar som i stor utsträckning gått förlorade. Men ingen

av dessa väckelser gjorde upp med själva strukturen i och runt

kyrkan. Igen blev det som att sätta en ny tyglapp på ett gammalt

klädesplagg.

Jesus kommer mycket snart igen, och jag är övertygad om att

vi är bland dem som kommer att få vara med om hans återkomst.

Innan han kommer tillbaka kommer han att förbereda

sin församling som en brud som gör sig redo för att möta sin

brudgum. Ser man närmare på de väckelser som Gud har sänt

alltifrån reformationen och fram till idag så ser vi att Gud på

nytt har uppenbarat viktiga sanningar som gått förlorade. Det

enda som alltjämt saknas är en reformation av själva strukturen

och att också den sanningen kommer i fokus.

15

Kapitel 1 - Den tredje reformationen

Vi behöver se dessa sanningar och samband på nytt. Gud hade

nämligen aldrig tänkt sig att dessa sanningar skulle leda till

självständiga kyrkosamfund som efter hand skulle kväva väckelseelden.

Gud hade inte tänkt sig att kyrkorna skulle sitta var

för sig med sin ”lilla” sanning som i sig själv bara är en del av

hela sanningen. Allt måste få vara med.

Rättfärdiggörelsen genom tro är viktig och utgör början till det

nya livet i Kristus. Men efter rättfärdiggörelsen genom tro kommer

det också ett liv som ska levas. Ett liv där vi i hög grad

behöver det bibliska dopet i vatten för att begrava vår gamla

natur. Vi behöver också helgelse genom tro, för Jesus dog inte

bara för att förlåta oss våra synder utan också för att bryta syndens

makt så att vi också genom tron kan leva det heliga liv som

Gud kallar oss till. Vi behöver också Andens dop för att kunna

leva som lärjungar och efterföljare till Jesus Kristus och för att

se församlingen växa.

Så vår utgångspunkt är inte Martin Luther och reformationen

eller andra väckelser eftersom de var och en bara fick nåd att

föra fram lite av Guds hela sanning. Vår utgångspunkt är Guds

ord, Bibeln och Jesus Kristus, för i honom har vi allt det som

leder till liv och gudsfruktan (2 Pet 1:3). Det gäller också när vi

ser på strukturen i och omkring församlingen.

Jag tror alltså att det är sant att vi står inför den tredje reformationen.

Men jag tror också att det är den sista reformationen

innan Jesus kommer igen – en reformation där Gud kommer att

sammanföra alla delar och göra församlingen redo för att möta

sin brudgum.

Så låt reformationen börja!

 

17

Kapitel 2

Ett tankeexperiment

2

I november 2009 gav jag ut boken ”Kristen, lärjunge eller slav”.

Boken är en resa tillbaka tiden, och den vill visa hur de första

kristna levde. I den boken stannade vi särskilt inför det som Jesus

sa om att följa honom. Vi tittade också på vad man kallade

de första kristna för, vilket i de flesta fall var ”lärjungar” men

också ”Kristi slavar”, uttryck som faktiskt förekommer många

gånger i grundtexten. Vi tittade också på varför det är viktigt

att vi har mod att läsa Bibeln som det står och att vi inte hela

tiden ska tolka Bibeln utifrån vad vi ser omkring oss idag. Det

problem vi ställs inför när vi läser något i Bibeln om att till exempel

följa Jesus, är att vi ofta ser oss omkring och tänker att så

kan det inte hänga ihop. Idag måste det vara annorlunda. Det

ser nämligen ut som om man numera inte behöver ge allt för

att vara kristen. Det är i varje fall den uppfattning vi stöter på

i våra kyrkor. Vi tolkar alltså Bibeln utifrån vår omgivning och

vår egen kultur vilket kan vara riskabelt. Det kan sluta med att

det blir som när en blind leder en blind. Därför är det så viktigt

att vi låter Bibeln förvandla vår förståelse av tingen och inte

tvärtom.

I boken ”Kristen, lärjunge eller slav” kom jag med ett tankeexperiment

där jag ställde frågan: Om det var du, hur tror du då

att du skulle leva? Tror du att du skulle leva som du gör idag?

Och tror du att du skulle leva som de flesta kristna idag?

18

Den sista reformationen

I den här boken vill jag börja med samma tankeexperiment,

men jag har ändrat lite på frågan och kommer dessutom att

ställa några ytterligare frågor.

Föreställ dig att det inte finns en enda kristen på hela jorden.

Det finns inga kyrkor, ingen kristen litteratur, ingen kristen teve

och inga kristna tidningar. Det finns egentligen ingenting som

direkt har något med kristendomen att göra – så när som på en

Bibel. Men en dag hittar en person denna Bibel. Vederbörande

har aldrig sett eller hört något om Bibeln, Jesus eller om kristendomen

men börjar genast läsa den.

Han börjar med att läsa Gamla testamentet om hur allt började

och hur landet Israel uppstod. Han läser om hur Gud har handlat

med sitt folk. Genom det han läser får han en tydlig bild

av Gud som en helig och rättfärdig Gud. En Gud som kan bli

vred men också en Gud som är barmhärtig och långmodig. En

Gud som har en enorm kärlek till sitt folk. En Gud som en dag

kommer att sända oss alla en frälsare vilket är den röda tråden

igenom hela Gamla testamentet. Då han kommer fram till slutet

av det har han fått en bild av hurudan Gud är och hur han

handlar. Han fortsätter med att läsa Nya testamentet, och där

ser han vem denne frälsare är som Gud har lovat skulle komma.

Han börjar med att läsa de fyra evangelierna som berättar om

hur Jesus Kristus går omkring och förkunnar evangelium och

helar de sjuka. Sida efter sida läser han om hur Jesus förkunnar

att människorna ska omvända sig och tro på evangeliet, att var

och en som kommer att ärva Guds rike skall ta upp sitt kors och

följa honom, samt allt annat radikalt han sa och gjorde. Evangelierna

berättar för honom om hur Jesus tog sina lärjungar till

sig för att därefter sända ut dem till att förkunna evangeliet och

bota de sjuka. Han läser om hur Jesus var älskad av några och

hatad av andra. Han läser om hur Jesus gav sig själv på korset

för oss alla och hur han vid sin död och uppståndelse besegrade

19

Kapitel 2 - Ett tankeexperiment

döden. Allt detta ger honom en riktigt god förståelse för vem

Jesus var och vad han förkunnade.

Därefter fortsätter han med Apostlagärningarna där han ser

hur Jesus efter sin uppståndelse kom och berättade att de som

tror på honom ska fyllas med kraft från höjden i och med att

den helige Ande kommer över dem. Han läser också om vad

som faktiskt hände där.

När han läser igenom Apostlagärningarna börjar han förstå hur

de första kristna levde. De fick uppleva mycket motstånd och

förföljelse. Att följa Jesus kostade dem verkligen allt. De levde

ett övernaturligt liv i gemenskap med Gud och i gemenskap

med varandra.

Efter Apostlagärningarna rör han sig vidare till Romarbrevet.

Han läser de första fyra kapitlen om hur vi alla har syndat och

kommit långt bort från Gud. I kapitel 5 berättas det om att Jesus

är den nye Adam som förlåter vår synd och försonar oss

med Gud. Han läser kapitel 6-8 om hur det i Kristus är frihet

från synden och att denna frihet fås genom att vi blir döpta och

vandrar i lydighet mot Anden och inte mot köttet. Han kommer

därefter till kapitel 9 och kapitel 10 som förklarar hur det

finns frälsning i att göra Jesus till sin Herre. När han läser detta

böjer han sina knän och ber Jesus Kristus om att komma och

bli hans Herre och att frälsa honom. När han gör det upplever

han ögonblickligen den nya födelse som Bibeln talar om. Han

upplever frälsningen i Kristus och upplever också hur han genast

blir döpt i den helige Ande som man läser om upprepade

gånger i Apostlagärningarna.

Medan han är knäböjd, pånyttfödd, kan han känna en skillnad

i sitt inre. Han vet nu att han är förlåten och att det som står i

Bibeln är sant eftersom han själv har känt det i sin kropp och nu

har detta vittnesbörd i sitt inre.

20

Den sista reformationen

Han reser sig upp fast besluten att följa Jesus till 100 procent,

och han börjar därför med att döpa sig själv, då det inte finns

någon annan till hands som kan göra det. Han börjar därefter

leva som en lärjunge, och han börjar också se andra som vänder

om för att följa Jesus. Efter en tid har han och de andra lärjung

 

arna

startat flera församlingar runt omkring.

Min fråga är nu: Hur tror du att deras församlingar kommer

att se ut? Kommer de att vara så som vi känner igen dem från

den danska folkkyrkan eller mera som de danska frikyrkorna?

Eller kommer de att vara något helt annat? Kommer dessa församlingar

att ha pampiga kyrkobyggnader med en talarstol på

en plattform och där stolarna står i rader. Eller kommer de inte

alls att ha någon byggnad, talarstol och rader med stolar. Tror

du att de kommer att hålla gudstjänst varje söndag förmiddag

och samtidigt ha söndagsskola vid sidan om. Kommer de att

ha en liturgi som består av välkomsthälsning, några psalmer,

pålysningar och kollekt, tal och nattvard. Eller kommer de inte

alls att ha någon liturgi och enbart låta Anden leda dem.

Sanningen är att deras församling kommer att vara mycket annorlunda

till skillnad från det vi ser idag. Problemet idag är

att mycket av det vi sysslar med i kyrkan inte alls bygger på

Bibeln. Det bygger inte på bibelordet utan på ”kristna” traditioner,

hednisk kultur eller nationell kultur. Jag skriver kristna

traditioner inom citattecken eftersom många av dem faktiskt

kommer från judendomen och Gamla testamentet. När vi talar

om kultur så är vi tvungna att försöka dela upp det lite även om

det kan vara svårt.

Det finns närmare bestämt en kultur innanför kyrkan som jag

kallar för kyrkokultur. Det finns också en nationell kultur som

är olika från land till land och från folk till folk. Nu kan vi inte

med säkerhet säga hur de i min uppdiktade historia skulle forma

sin kyrka eftersom det naturligtvis beror på vilken nationell

21

Kapitel 2 - Ett tankeexperiment

kultur som de tillhör. Kommer de t.ex. från en kultur där familjerna

är tätt knutna tillsammans och där man bor tillsammans

generationsvis så kommer det att påverka deras kyrkor på ett

annat sätt än om de kommer från en kultur som den västerländska

där man inte alltid umgås så mycket i familjen.

En sak vet vi om dem som finns i historien. De kommer inte att

ha någon kyrkokultur med sig – därför kommer de att spegla

sig mera i Bibeln och inte som idag när det bygger på traditioner

och kyrkokultur. Därför vet jag också att deras kyrka kommer

att vara mycket annorlunda än det vi ser i Danmark och andra

länder idag. Mycket av det vi gör i kyrkan nu för tiden finner vi

nämligen inte exempel på i Bibeln utan det bygger uteslutande

på kyrkokultur och traditioner.

Jag tror att det är viktigt att vi försöker att skilja mellan vår spe

 

cifikt

nationella kultur och vår kyrkokultur. Vi kan nog nå vårt

folk utan mycket av vår kyrkokultur eftersom de inte är en del

av den i förväg. Men vi kan samtidigt bäst nå danskarna genom

att förbli danska eftersom vi talar samma språk. Vi kan säga

att vår danska kultur är mycket viktig för oss, och mycket av

den behöver vi inte försöka ändra på eftersom den är en del

av vår identitet. Nu säger jag ”mycket av den” eftersom en del

av den danska kulturen naturligtvis är direkt emot Bibelns lära

och därför ska vi naturligtvis inte hålla kvar den delen. Det är

till exempel typiskt danskt att unga människor dricker, men det

betyder ju inte att man ska servera alkohol på våra ungdomsmöten.

Jag hoppas att du kan följa med i tankegången!

Mycket av det som kyrkan idag bygger på har inte hämtats

ifrån vår danska kultur och det bygger inte heller på Bibelns

lära. Mycket av det vi gör har faktiskt sina rötter i hedendomen

och en kyrkokultur som går tillbaka till 300-talet, dvs. en kyrkokultur

som redan då var mycket annorlunda än den som Jesus

22

Den sista reformationen

stod för och som den första församlingen levde i under flera

århundraden.

Vår kyrkokultur behöver vi alltså inte pracka på folk för att de

ska vara ”riktiga kristna”. När vi tar bort mycket av den kyrkokultur

vi har idag kommer vi faktiskt att se att folk är öppna för

Gud. De flesta säger nämligen ja till Jesus men nej till kyrkan

som den är i många fall. Så låt oss försöka att lägga ner vår kyrkokultur

och de hedniska traditionerna bakom oss och se vad

Bibeln faktiskt säger om saken.

23

Kapitel 3

Ni ska göra människor

till lärjungar

2

I detta kapitel ska vi se på vad syftet med församlingen är. När

jag ser mig om bland våra kyrkor i Danmark så upplever jag att

just detta är absolut nödvändigt och att det är något som behöver

friskas upp igen.

Till att börja med skulle jag gärna vilja ställa några frågor till

dig. Vad är egentligen syftet med en kyrka? Är det att man ska

samla så många människor som möjligt? Naturligtvis vill vi

att många ska komma till kyrkan. Men strävade Jesus efter att

samla människor, eller fokuserade han på något annat? Gång

på gång ser vi att Jesus inte var beroende av att samla skaror

av människor. Han lämnade inte heller någon stor kyrka efter

sig när han hade fullbordat sin treåriga tjänst här på jorden –

även om han säkert skulle ha kunnat grunda en megakyrka om

han hade velat. Nej, Jesus gick inte efter antalet människor. Han

vände sig i stället till människor som var villiga att följa honom

och som han kunde använda för att bygga sitt rike.

Är syftet med kyrkan att ha en vacker kyrkobyggnad där man

serverar kaffe, och där man samlas till ungdomsmöten, sön

 

dagsskola

osv.? Nej, de första kristna hade varken kyrkobyggnad,

ungdomsmöten, söndagsskola och mycket av det som vi

idag förknippar med en framgångsrik kyrka. Jesus talade heller

inte om någon av dessa saker. Så om syftet med en kyrka inte är

24

Den sista reformationen

att samla ett antal människor eller att ha en vacker kyrkobyggnad,

vad är då det egentliga syftet? Jo syftet är endast detta: att

göra människor till lärjungar – vilket är det som Jesus befallt

oss att göra.

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör

alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den

helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt

er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Matt 28:18-20

Inte på ett enda ställe i Bibeln säger Jesus till sina lärjungar att

de ska gå ut och bygga kyrkor. Nej, han befallde dem att gå

ut och göra människor till lärjungar så han genom dem skulle

kunna bygga sin församling. Nu är det så att en stor kyrkobyggnad

med en massa människor inte i sig är något mål om inte

dessa människor blir lärjungar och efterföljare till Jesus Kristus.

Då handlar det inte längre om att de tror på Jesus utan om att de

verkligen lever för honom. Det handlar inte om att de kommer

till gudstjänsterna, utan om att de är verkliga lärjungar som följer

och lyder honom vilket är vad Bibeln talar om (Jag talar mer

om detta i min bok ”Kristen, lärjunge eller slav”).

Antalet människor, byggnader eller ekonomi borde inte vara

det centrala när man försöker att bedöma om en församling är

sund eller inte. Allt detta är i sig ovidkommande om det inte

frambringar det som Jesus befallde – nämligen att göra människor

till lärjungar. Jesus har alltså inte kallat oss till att starta

kyrkor utan till att göra människor till lärjungar.

Församlingen, eller kyrkan, är alltså inte ett mål i sig självt. Nej,

den är det hjälpmedel som Gud använder sig av för att uppnå

målet att skapa lärjungar. Då måste man fråga sig om vi nu har

en kyrka där man inte lyckas med detta, varför fortsätter man

då att arbeta på samma sätt år ut och år in? Tänk på de resurser

25

Kapitel 3 - Ni ska göra människor till lärjungar

i form av pengar, tid och kraft som man lägger ner på att hålla

igång ett sådant maskineri. Och så genererar det ändå inte det

som Gud vill. Och varför inbjuder man gång på gång talare från

stora utländska församlingar att komma och tala, när man inte

ens känner till hur medlemmarna i den egna kyrkan lever.

Att samla människor är oftast inte det stora problemet om man

bara ger dem det de vill ha. Men att göra dem till lärjungar och

Jesu efterföljare är något helt annat.

Jag vet att en stor församling i Danmark som för en tid sedan

anordnade en konferens som handlade om hur man skulle göra

sökare till lärjungar. Syftet med denna konferens var att tala om

den stora utmaning vi har att göra medlemmarna i våra kyrkor

till lärjungar. Detta är givetvis positivt i sig men det bästa skulle

vara om man från början använt sig av det konceptet.

Om Jesus kom tillbaka idag skulle han då hämta alla sökarna

med sig hem eller kommer han enbart att ta med sig lärjungarna?

Många av de församlingar som vi idag ser som stora är

i Guds ögon mycket små. Den dag förföljelsen börjar på allvar

och allting verkligen kommer i dagen, då kommer allt att vändas

upp och ner. De stora församlingarna kommer plötsligt inte

att vara så stora eftersom det nu kommer att kosta på att följa

Jesus – ett pris som de allra flesta aldrig skulle vara villiga att

betala när det kommer till kritan. Den troliga orsaken till att de

just går dit är att man inte där predikar det radikala ordet om

omvändelse och självförnekelse. Det är därför oerhört angeläget

att vi åter igen fokuserar på att göra människor till lärjungar

eftersom vi lever i en tid då man mer och mer struntar i vad

Guds ord egentligen säger. Många tittar idag på vad de omedelbara

konsekvenserna blir här och nu. Men vi ska inte bygga

något som bara ska bestå här och nu. Vi ska bygga något som

måste hålla ända in i evigheten.

26

Den sista reformationen

Man kan alltså inte bedöma en församlings hälsotillstånd genom

att enbart se på dess ekonomi, kyrkobyggnad eller på olika

aktiviteter. Det enda sätt som vi kan bedöma en församlings

hälsotillstånd på är genom att se om de människor som går i

kyrkan blir lärjungar och efterföljare till Jesus. Om det är ett folk

som förnekar sig själva och tar upp sitt kors och följer honom.

Om de lyder de befallningar som Jesus har gett. Om de älskar

Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv.

Att leva som en Jesu lärjunge är inte bara något man gör några

få timmar på söndag förmiddag, medan man resten av veckan

lever sitt eget liv. Jag hävdar bestämt att det liv man lever på

fredagskvällen visar mera om ens liv med Gud än hur man lever

på söndag förmiddag. Och det som kommer från ens mun

en lördagskväll visar mera vad man är fylld av än vad man säger

i kyrkan på söndagen.

Om vi inte vill fortsätta med att lura oss själva och varandra

så måste vi våga stanna upp och göra en riktig utvärdering av

tillståndet i våra kyrkor, även om det skulle innebära att vi möts

av en helt annan bild än den vi förväntar oss. Om du vill ta reda

på om din kyrka är en sund kyrka så titta på hur de unga lever

på fredagskvällarna. Eller vad människor i församlingen talar

om eller fyller sig med en lördagskväll. Det kommer att visa

den sanna bilden av hur du själv kommer att bli om du fortsätter

på samma väg som de. Man blir som dem man umgås med.

Så i stället för att ställa frågan ”Hur många är ni i församlingen?”,

så borde man hellre fråga: ”Vad gör de unga i kyrkan en

fredagskväll?”, ”Vad pratar de äldre om när de är tillsammans

med vännerna i kyrkan?”, eller ”Lyder man Jesu befallning om

att sprida evangeliet?” De svar man får kommer säkerligen att

ge en korrekt bild av församlingens sundhetstillstånd. Antalet

människor, byggnader, program, ekonomi osv. är inte ett mål

i sig. Faktum är att mycket av det kan vara förödande när det

gäller att nå målet.

27

Kapitel 3 - Ni ska göra människor till lärjungar

Målet, och det Jesus kallar oss till, är alltså att göra människor

till lärjungar, döpande dem och lärande dem att lyda allt som

han säger. Så låt dig inte luras av allt det andra!

Att bli kristen innebär att göra en resa som för somliga tar lång

tid. Många av dem som finns i kyrkorna kommer nog med ti

 

den

att bli lärjungar, eller vad tror du?” Låt mig då säga att detta

är just så som många ser på det idag. Men vi måste komma

ihåg att människor inte är frälsta förrän de blivit födda på nytt.

Antingen är man Guds barn eller djävulens barn (1 Joh 3:10).

Född av kött eller född av ande (Joh 3:6). På väg till himmelen

eller på väg till helvetet (Matt 25:46). Det finns inget mellanting.

Man kan därför vara en sökare, och man kan vara på väg, men

så länge man är det, är man fortfarande inte född på nytt. Detta

oavsett om man går till kyrkan, ber till Gud eller läser Bibeln.

Det vill säga att alla som bara är ”på väg” i våra kyrkor, kommer

att gå förlorade om de dör innan de har kommit igenom till

frälsning. Om man verkligen förstod detta så skulle man i sin

förkunnelse vara mera klar och tydlig, och detta skulle resultera

i att fler skulle vända om, här och nu.

När man studerar väckelse- och kyrkohistorien så märker man

snart att detta accepterande av utdragna omvändelser, som kan

ta flera år, är ett senare tiders påfund. Något sådant finner vi

inte i Bibeln. Så tala ordet och förvänta dig att människor omvänder

sig, och du kommer att få se att det sker! Predika ”ett

annat evangelium” som passar sökare, och du kommer att få

sökare som aldrig kommer vidare. Naturligtvis kommer det att

finnas några få som omvänder sig efter att de har varit sökare

under lång tid i någon kyrka, men jag kan garantera att ännu

fler försvinner ut genom bakdörren om vi fortsätter på det sätt

vi gör. Dessutom kommer vi inte att få se radikala omvändelser

där människor är villiga att ge allt till Gud.

28

Den sista reformationen

Låt oss aldrig säga ja till någon annan målsättning än den som

Jesus har gett oss. Han befallde oss aldrig att gå ut och göra

människor till sökare eller att få dem att gå i kyrkan. I stället sa

han klart och tydligt att det handlar om att göra lärjungar, dvs.

efterföljare till honom som gör det han har befallt. Först då man

verkligen griper tag om Jesus kommer man också att vara villig

att lyda honom. Han är själva livet och orsaken till att vi är här.