Daniel 9

 

Jag blev frälst rakt in bland vänner till Israel ... varit flera gånger med Israelvänner till Israel... vandrat och sjungit på gatorna i Jerusalem under lövhyddofirandet....skrivit lovsånger om att välsigna Israel .... har ofta hört att "vi måste be för israel för det är Guds folk…det står att den som välsignar Israel blir välsignad av Gud och den som förbannar Israel blir förbannad av Gud…att Gud har en speciell plan för staten Israel…Israel har en mycket viktig profetisk plats särskilt i den sista tiden…" Men sedan började jag läsa bibeln och verkligen utforska ämnet. Många gånger är det så att det vi tror oss "veta" blir "sanningar" för oss och vi kan till och med påstå att Gud har sagt det, att det står i bibeln. Men när vi väl tar oss tid att läsa/studera vad som står så kommer vi fram till att endast Sanningen sätter oss fria.

Hur ser jag då IDAG på ISRAEL?

 

Jag vill ta er med igenom Daniels profetia om de 70 årsveckorna, eller som man också kan säga, "sjuttio sjuor". Både Gabriel, som gav Daniel denna proftia, och Jesus som citerar profetian, menar att "vi noga skall ge akt på orden" och Gabriel säger; "ge akt på ordet och förstå synen"

Martin Luther har sin syn på dessa 70 årsveckorna i Daniel:

"Vi kan inte förstå det fulla djupet i denna rika text som faktiskt är en av de främsta i Bibeln. Det är bara naturligt att alla har reflekterat över den, för den berättar inte bara om när Jesus skulle komma, men förutsäger vad han skulle göra, nämligen ta bort synden, bringa rättfärdighet genom att själv dö. Texten visar Kristus som Prästen som bär hela världens synd…" …"För det första är det fullständig enighet om följande: De 70 veckorna är inte veckor av dagar, men år, dvs att en vecka består av sju år, som tillsammans utgör 490 år. Det är den första punkten. Det andra är att det också är enighet om att dessa 70 veckor hade avslutats när Jerusalem blev förstört av romarna. Det är ingen som är oense om detta, även om många famlar i mörker när man menar att den exakta tiden för dessa 70 veckorna började och slutade."

 

Matt 24:15 "När ni då ser 'förödelsens styggelse',* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det"

Jesus riktar här vår uppmärksamhet till profeten Daniel. Daniels profetior skrevs under det sjätte århundradet f.Kr., efter att babylonierna hade erövrat Israel och tagit dem i fångenskap. Daniel fick flera visioner och profetior under denna tid. Daniel profeterar om riken som kommer och riken som går. Efter Babylons fall kommer Daniel med kanske den mest fantastiska profetia i Bibeln. Daniels Sjuttio sjuor.

 

Denna profetia ger oss, och skulle ge judarna, en specifik information som skulle göra det möjligt att fastställa den exakta tiden för Messias ankomst som "judarnas konung". Det börjar med att Daniel i skrifterna la märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia, Jerusalem skulle ligga ödelagt och raserat, nämligen sjuttio år. (År 586 totalförstördes Jerusalem och templet - och 70 år senare, dvs år 516, stod det återuppbyggda templet färdigt och kunde invigas.)

Daniel började då söka Herren i bön och bad om återställande av Jerusalem och templet.

Profetian i Daniels bok (Daniel 9:2) handlar inte om hur länge fångenskapen skulle vara, utan om att Jerusalem skulle ligga raserat i 70 år.

Vi skall få se att Gud ville mer än vad någon kunde önska eller be om. Och detta pga. detta i Daniels bön; "Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet" . Gud är barmhärtig, som vill att alla människor skall bli räddade.

Dan 9:17 " Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja - för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn." Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför HERREN, min Gud, bar fram min förbön för min Guds heliga berg - medan jag alltså ännu talade i min bön - kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sade till mig: "Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad.

Så ge akt på ordet och förstå synen:

Sjuttio veckor / Sjuttio sjuor/är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Vet därför och förstå:

Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå /sju veckor och sextiotvå veckor/7 sjuor och 62 sjuor/.

Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

Men efter de sextiotvå veckorna /62 sjuor/skall den Smorde förgöras, helt utblottad.

Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.

Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

 

Nu ska vi titta på den första versen av Daniels profetia. I denna vers finns tidsramen.

"Sjuttio veckor / Sjuttio sjuor (shabuwa)/är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. " På hebreiska shabuwa översätts "sjuor". Shabuwa betyder sju eller en vecka. Innebörden av shabuwa, här betyder sju år. Därför blir "sjuttio sjuor" lika med 490 år.

490 år är bestämt av Gud för "ditt folk och din heliga stad" Jerusalem.

Detta skall ske; "göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. " Dessa saker skall ske för Guds folk. Vidare säger Gabriel; "Vet därför och förstå: vi skall kunna veta och förstå detta," eftersom Guds folk, med denna profetia skulle kunna fastställa den exakta tiden för Messias ankomst.

Jesus förklara i Luk 19:44 att orsaken till det som hände var att dom inte ville förstå fast dom hade detta inför sina ögon hela tiden. "De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig."

Eftersom vi vet att hela profetian är på 490 år, måste vi bestämma när de 490 åren börjar. Daniel ger svaret på detta. "Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå /sju veckor och sextiotvå veckor/7 sjuor och 62 sjuor/. "

Ett dekret,(kungörelse) som stämmer med tiden då både Jerusalem och templets skall "återställas och byggas upp" hittar vi i Nehemja 2: 5-18, och som tillåter oss att identifiera det exakta datumet då denna profetia av "sjuttio sjuor" börjar. Detta dekret gjordes den 14 mars 445 f.kr.och efter 7 + 62 sjuor är vi framme vid år 30 ef. kr.

Detta år startades Jesu verksamhet.

Gal 4:4 säger "Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son. Lukas 3:23 förklarar för oss; "Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning."

Nu gick Jesus omkring och demonstrerade Gud Rike och predikade ett nådens år från Herren. Nu var det frälsningens dag, en behaglig tid, en tid av nåd att ta emot sin Messias, Guds Son.

Vi ser att Jesus var endast sänd till judarna, de förlorade fåren av Israels hus. Nu fanns det en nådatid då Himmlen var öppen över Jesus och möjligheten fanns att se och ta emot Messias. Men samtidigt, där Guds Ande är där avslöjas mörkret.

5 Mos 30:19 "Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva,"

När Jesus sände ut sina lärjungar så sa han till dem; Matt 10:5 "Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar."

Johannes döparen ville få bekräftelse på att Jesus var Messias. Matt 11:2 "Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: "Är du den som skulle komma*, eller skall vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig."

Luk 4:16 "Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar."

 

Nu är det en sjua kvar.

Han kom till sina egna men Hans egna tog inte emot Honom.

Luk 19:44 "De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig."

Jesus predikade i ca 3 år att "Himmelriket är här omvänd er." Detta var den "nådatid" som gavs till Judarna.

Jesus kom för att ge dom verklig "frid" men nu var det för sent.

Luk 19:41 "När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sade: "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon."

Om inte vetekornet kommer i jorden och får dö, så blir det ett ensamt korn, utan att bära någon frukt.

Därför var Jesu tvungen att dö; Hela vår frälsning grundar sig på att vi blir försonade med Gud genom hans Sons död och uppståndelse. Vår egen rättfärdighet kan inte frälsa oss. Vi blir frälsta av att tro att vi utan att ha förtjänat det blir rättfärdiggjorda, dvs. renade i Jesu blod. Paulus förklarar;

Rom 9:30 "hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam."

 

"Men efter de sextiotvå veckorna /62 sjuor/skall den Smorde förgöras, helt utblottad.

Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. "Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.

Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Mitt i veckan/sjuan , den sista sjuan, blir den Smorde,Jesus Kristus Messias förgjord/korsfäst. Jesus säger det är fullborda.

Heb 10:4 " Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.* Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig." "Men efter de sextiotvå veckorna /62 sjuor/skall den Smorde förgöras, helt utblottad.

och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.

Då rämnar förlåten i Templet. Här fullbordas människans forsoning med Gud vilket Jesus bevisar med egna ord i Joh. 19:30, "det är fullbordat".

Kol 1:20 "..sedan Han genom blodet på Hans kors hade berett frid"

Alla löften fick sitt ja och amen i Honom. 2 Kor 1:20 "Ty alla Guds löften* har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss"

Detta gäller nu för alla människor, jude som hedning. Alla löften som givits till Israel är nu uppfyllda och finns att få genom tro, I KRISTUS.

Jesus säger; Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. "Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka,

På korset "avskaffas slaktoffer och matoffer," och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. " och ett nytt förbund stadfästs. Genom nattvarden påminns vi om det som hände på korset. Jesus säger: "Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Detta sker under den sista veckan/sjuan. Jesu korsfästelse och ett nya förbundet inträder och som stadfästs vid påskmåltiden med lärjungarna.

Det nya förbundet är Guds lösning på människans uppror. Joh 3:14 "Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,* för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Hebr 9:14-15 "hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet."

Hebr 8:10 "Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk."

Jer 31:33 "Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk." "

Luk 22:20 "Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er."

Nu ger Jesus påskmåltiden en ny betydelse. Brödet och vinet skall nu få symbolisera hans kropp och blod. Nu skall dom inte äta påskmåltiden där dom skall minnas om uttåget ur Egypten och slaveriets befrielse undan Farao. Nu gäller åminnelse av Honom själv och befrielsen undan synden.

Eftersom vi förstår, och som många menar, att änglen Gabriel talar om Jesus och Hans tillkommelse och död på korset, så bör rimligtvis även när han talar om förbundet som stadsfäst och staden med helgedomen som skall förstöras, gälla samma tid. Jesus "stadfäster förbundet med de många" i nattvarden med lärjungarna och förutspår Templets förstöring år 70 eft kr.

Förlåten rämnade i templet, nu är Jesus vägen till Gud. Ingen kommer till Fader utom genom mig, säger Jesus. Jesu är nu det nya Templet och skuggbilderna är borta.

Det som händer nu är ett "eko" av det som hände på Korset.

"Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. "Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. "

"Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Joh 2:18 "Judarna frågade honom: "Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!" Men det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och ordet som Jesus hade sagt."

I Matt 24 och Markus 13 och Luk 21 tar Jesus upp Templets förstöring år 70 ef.kr.. För att få hela bilden, bör den som vill studera detta noggrant läsa alla tre redogörelserna. Ibland är en detalj, som inte är helt förklarad i en redogörelse, förklarad i en annan.

Jesus talar om templets förstörelse i alla tre evangelierna. Matt 24:1-2; Mark 13:1-2; Luk 21:5-6: Förvisso skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.

Matt 24:1-2 "När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem: "Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner."

Markus 13:1-2 "När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: "Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!" Jesus sade till honom: "Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner."

Luk 21:5-6 "När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sade Jesus: "Ni ser detta. Det skall komma dagar då här inte skall lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner."

"Säg oss när detta skall ske"? frågade lärjungarna, "och vad som bliver tecknet till att tiden är inne, då allt detta skall gå i fullbordan"?

Som tillägg till frågorna om templets förstörelse nedtecknade Matteus (men endast Matteus) frågan: "Vad bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände"? Jesus besvarade frågorna. Men vi ser att frågan om Templets förstöring – som vi finner hos alla författarn – blir besvarad: "När skall detta ske"?

"Förödelsens styggelse", ett uttryck som Matteus och Markus använder förklaras av Lukas klart att detta var hedniska armeér som står för ödeläggelsen. Detta är bekräftat av historien och visar uppfyllelsen av det Jesus sa. Vi ser också hur man tog hans varning på allvar, alla blev räddade.

Detta , en liten del av Josefos skrivelse och sammanställd av Torleif Strindberg, en historiker som levde på den tiden och som var ögonvittne till hela händelsen;

Soldater och plundrare knuffade undan stenar för att lägga beslag på det smälta guldet. Efter en tid låg inte en sten kvar på en annan - exakt så som Jesus förutsagt för 30 år sedan (Matt 24:2, Mark 13:2 och Luk 19:44).

Enligt Josefos ägde detta rum på årsdagen av Nebukadnessars förstörelse av det första templet flera århundraden tidigare. Han uppger också att arkivet, som inrymde släktregistren över stammarna och familjerna och deras arvsrätter, brändes upp.

Då nu den vördade och älskade helgedomen låg grusad och svältdöden hotade, gav försvararna äntligen upp. Övre staden intogs snabbt och så var den heliga staden helt i romarnas händer.

Erövringen hade genomförts på bara 4 månader och 25 dagar, från 3 april till 30 augusti år 70. Den oresonliga attityden och agerandet från de instängda judarnas sida bidrog utan tvekan till att kampen blev så kort. Även om Josefos anger att striderna kostade 1.100.000 livet, så fanns det överlevande. 97.000 människor togs till fånga och många av dessa skickades till slavarbete i egyptiska gruvor eller dödades med svärd eller av vilda djur på arenorna i de romerska provinserna till massans stora nöje.

Den kristna församlingen i Jerusalem, som nu leddes av Simon, Klopas son, sedan Jesu bror Jakob (församlingens förste ledare) blivit mördad, räddades dock tack vare att man tagit Jesu varning (som finns återgiven i Matt 24:15) på allvar. När man i november år 66 fick se "styggelsen som åstadkommer förödelse" - den romerska armén under befäl av Cestius Gallus - "stå där den inte borde stå", dvs vid den Heliga staden, insåg man att Jerusalems förutsagda ödeläggelse var nära (Luk 21:20).

 

Ingenstans i Bibeln finns någonting om att ett tredje tempel skall byggas.

Lärjungarna aktade på Jesu varning genom att fly från Jerusalem och Judeen. Vad Jesus kallade den "stora vedermödan" avsåg domen, som föll över den judiska nationen och som resulterade i Jerusalems och templets förstörelse år 70 ef.Kr.

 

År 70 ef.kr fullbordades detta ord från Jesus och straffdomen över förödaren Titus inträffade 11 år efter Jerusalems förstöring år 70 ef.kr. Titus dog ung, bara 41 år gammal, och det har spekulerats i att brodern Domitianus hade ett finger med i spelet.

När Rabbi Josua ben Hanaja, en ledande farisé under andra hälften av 1:a århundrade, ser templet i ruiner, brister han ut i klagan inför sin lärare Rabban Johanan ben Zakkai "Ve oss, ty denna plats, där Israels synder blev försonade, har förstörts"

Denna profetia som Daniel förmedlat, ville visa Israels barn på vilket sätt Guds Messias skulle komma så dom skulle kunna känna igen och välkommna Honom .

På Jesu tid var det många som hade svårt att förena sin tro på Jesus som Messias med att han skulle lida och dö. Andra kunde inte tro att Jesus var något annat än en god lärare.

Men det fanns dom som såg vem Han var.

Filippus var en av dem som kände igen vem Jesus var genom att han visste vad det stod om Messias i den hebreiska bibeln: Joh 1:45 "Filippos träffade Natanael och sade till honom: ’Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret."

Även Symeon och Hanna var övertygade om att det barn de såg i Templet var den Messias alla väntat på.

Och i Luk 24:44-47 läser vi; "Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem’. Så det är helt klart att Skriften visade klart att Gud själv skulle komma för att frälsa det som var förlorat.

Med denna liknelse ville Jesus att judarna skulle se och förstå samt ger dem på så sätt en chans till omvändelse.

Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: "En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. När tiden var inne, skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av vingårdens avkastning. Men de tog fast honom, slog honom och skickade i väg honom tomhänt. Då skickade han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och hånade. Sedan skickade han ännu en och honom dödade de. Han skickade också många andra. En del slog de, andra dödade de. Ännu en hade han, en älskad son. Honom sände han till slut till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min son. Men vingårdsarbetarna sade till varandra: Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad skall nu vingårdens herre göra? Han skall komma och döda vingårdsarbetarna och lämna vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort detta, och underbar är den i våra ögon." De hade nu velat gripa honom men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg."

Gud var den som in i det sista ville att judarna skulle ta emot sin Messias och bli frälsta. Men så blir följden så som Jesus sa: "Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt."

Detta folk som Jesus talar om och som kommer att bära frukt i Guds rike är ALLA troende judar och troende hedningar. Den som kan läsa ut något annat i detta är förblindad och förstår inte Guds handlande I KRISTUS. Gud har NU bara ett folk, inte två.

Paulus vände sig nu till hedningarna så som Gud befallt. Hitills hade "först juden sen hedningen" gällt, nu gällde alla människor från alla nationer inklusive judarna. Apg 13:44 "Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och hånade Paulus och sade emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna,för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området."

Straffdomen som var bestämd kommer nu över hela landet Israel.

Jes 10:20 "På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem. I trohet skall de stödja sig på HERREN, Israels Helige. En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob, till Gud, den Mäktige. Ty om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. Ty förödelse och beslutad straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela landet."

Och Jesu säger här; Luk 19:41 "När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sade: "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon."

 

Gud satte punkt för det gamla; se jag gör allting nytt.

I Sakarja Kap 6:12 beskrivs att det är Herren som skall bygga det tredje templet.

Sak 6:12-15 "Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera………. …….…..Fjärran ifrån skall man komma för att bygga på HERRENS tempel.."

Detta bekräftas av Petrus som säger att av levande stenar skall Gud bygga sitt Tempel.

1 Petr 2:4 "Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.* För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall.* De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar,* han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet."

Templet, med alla skuggbilder, fanns i Jesus när Han dog på korset. När tiden var fullbordad, när Jesus gick in i det allra heligaste med sitt blod, bekräftade han därmed det som var förebildat i den gamlatestamentliga tempeltjänsten. Man kan "bildligt" säga att judarna själva "bröt ner Templet" när dom dödade sin Messias. Men på tredje dagen så "restes" det nya Templet upp igen, Jesus Kristus.

 

Här ser vi en furste som står bakom kuliserna, och som är Guds lydiga redskap. Jesus säger själv, ingen tar mitt liv jag ger det själv; Joh 10:17 "Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader."

Hade bara satan vetat vem dom korsfäste, så hade man inte korsfäst härlighetens HERRE. Och fast det fanns så många texter i Bibeln som förutsade att detta skulle gå i uppfyllelse, tex. Jes 53 och den starka händelse från Moseboken om Josef, så förstod man inte. Genom att sänka ner Josef i brunnen med tanke att döda honom, räddades de många. Josef kom , liknelsevis, tillbaka till livet och upphöjdes till den främste i Egypten, och så fanns säd till de hungriga.

Gud ville också visa det som hände I KRISTUS, detta på ett mycket dramatiskt sätt, att allt är fullbordat I KRISTUS, när Han dels förutsade Templet och Jerusalems förstöring; men också det mäktiga att förlåten i Templet rämnade mitt i tu, uppifrån och ända ner.

Gud satte punkt och kommer aldrig att stå bakom ett jordiskt Tempel eller ett Jordiskt Jerusalem.

Martin Luther har sin syn på dessa 70 årsveckorna i Daniel:

"Vi kan inte förstå det fulla djupet i denna rika text som faktiskt är en av de främsta i Bibeln. Det är bara naturligt att alla har reflekterat över den, för den berättar inte bara om när Jesus skulle komma, men förutsäger vad han skulle göra, nämligen ta bort synden, bringa rättfärdighet genom att själv dö. Texten visar Kristus som Prästen som bär hela världens synd…" …"För det första är det fullständig enighet om följande: De 70 veckorna är inte veckor av dagar, men år, dvs att en vecka består av sju år, som tillsammans utgör 490 år. Det är den första punkten. Det andra är att det också är enighet om att dessa 70 veckor hade avslutats när Jerusalem blev förstört av romarna. Det är ingen som är oense om detta, även om många famlar i mörker när man menar att den exakta tiden för dessa 70 veckorna började och slutade."

 

Han kom till sina egna men hans egna tog inte emot honom.

Det var ju för deras skull han kom för att upprätta allting och föra fram en evig rättfärdighet som skulle befria dem från lagens förbannelse som låg som ett ok över dom allesammans, och upprätta en gemenskap med den levande Guden. Han skulle ge dom det land som var lovat, ett evigt land, detta land som Abraham "såg", och väntade på: " I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat."

I Evangelierna kan vi se att lärjungarna var övertygade om att Jesus skulle var Kung för ett jordiskt rike. Kanske inte så konstigt, Jesus förkunnade ju att "Himmelriket är nära". Inte kunde man tro annat, det himmelrike eller gudsrike som existerade för dom i deras tankar, var ett återupprättat Israel, så som det en gång varit. Messias så som dom såg honom, skulle göra slut på allt förtryck och förvandla det judiska folket till ett fritt folk, som skulle härska över ett rike vars härlighet inte skådats sedan Davids och Salomos dagar. Lärjungarna som Jesus kallade var säkert övertygade om att få vara med att lägga en grund för ett nytt styre i Israel och Jesrusalem. Jesus som bad dem följa Honom ,skulle leda maktövertagandet och sätta Romarna på plats och förverkliga Guds eviga rike på jorden. Och trots att Jesus hade försökt förklart vad Himmelriket var, var det ingen som förstod det DÅ. Men när väl den Helige Ande hade kommet, Anden som skulle leda dem fram till hela sanningen, var det ingen som väntade på ett jordiskt rike längre. Paulus var klar; Fil 3:20 "Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig."

Petrus lika så; 2 Petr 3:7,13 "Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte."

Gud har sin trogna, en utvalt rest, som Gud vill nå med sitt evangelium. Vi är kallade att vara de "fiskare" och "jägare" som med evangeli kraft skall "fiska" in dessa uvalda judar i Guds rike. Paulus menar detta när han säger; "Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund"

Dessa utvalda är Guds svar till ISRAEL och vill så vissa att Han är trofast. I alla tider har det funnits en "rest" som "inte böjt knä för Baal".

Gud har inte ångrat sin kallelse till judarna men har bestämt att låta allt fullbordas I KRISTUS. Här är inte jude eller grek.

Gud erbjöd judarna ett nytt förbund i Kristus.

De judar som blivit förstockade det var bara av den anledningen, att Gud inte funnit dom värdiga sin kallelse. Men som vi kan läsa i GT så har Gud i alla tider haft en trogen skara med ett "hjärta efter Guds hjärta" så som hos David. Gud utväljer efter som Han vill och lär inte fråga oss till råds.

Lite av vad Paulus ville säga oss, att vi inte skall förhäva oss över att vi "oäktingar" har fått nåd att bli Guds utvalda. Gud ser till våra hjärtan. Förbliv du i mej, säger Gud, annars så skall jag komma och "klippa" bort dej från Mitt äkta träd.

Hur kan någon få för sig att Gud, eftersom vi inte tycker oss se ett handlande från Guds sida med judarna i NT, nu satt in en "parantes" i historien, så när nu Jesus kommer tillbaka så tar Gud upp Israel på dagordningen igen. Var står detta någonstans i Bibeln att Gud handlar så med judarna? Paulus säger KLART att "i Kristus finns inte jude eller grek..... ALLA är vi ETT i KRISTUS. Gud talar till oss, både jude och hedning, genom sitt Ord som är Jesus. "nu talar jag genom min Son".

Det finns tre grupper som Paulus tar upp; 1 Kor 10:31" Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel." Detta visa med all önskvärd tydlighet att Paulus vill att vi, som kristna i Guds församling, inte skall sabba vittnesbördet om Jesus Kristus på grund av vår "frihet i KRISTUS", varken hos juden eller hos hedningen, dom behöver bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Precis som det bland hedningar finns människor som inte kommer att vilja "se" Jesus, Jesus sa; alla är kallade men FÅ är utvalda, så kan vi se i Bibeln på många ställen hur Gud förkastar och utväljer. Här gäller detsamma, alla judar är kallade men få är utvalda.

1 Kung 19:18 "Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss."

Jes 10:22 "Ty om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om."

Mik 2:12 "Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor."

Nu finns det bara ETT förbund, det vi alla , både juden och hedningen, har I KRISTUS. Att då påstå att judarna skulle ha ett annat förbund utanför KRISTUS är ren villfarelse.

Gud säger klart i Bibeln; Heb 1:1-2 "Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. "

Juden som inte är född på nytt och fått den Helige Ande, som skall leda oss fram till sanningen och som BARA ger oss JESUS, kan inte förstå evangelium och är därför självklart fiender till det. Paulus förklarar; 2 Kor 3:15 "Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet"

Om vi ser till evangelium är juden fiender till Gud. Det är just "stötestenen" som är det avgörande. Men detta är inte så konstigt, dom kan ju inte "se" Messias, den dom "fortfarande"väntar på. Även idag ser vi att förhållandet med Gud är ouppklarat. Man vill inte ta Jesus med en tång ens. Men vi kan inte se att utkorelsen är borta, men vem gäller den?

Vi kommer inte ifrån detta faktum som Bibeln vittnar om. Löftets barn räknas som Guds barn. Detta har Gud bestämt och då är det så. Men att tillhörigheten blir min bara av NÅD genom TRO det är Guds förbarmande.

Vi ser ett KLART bevis på att "folket" inte är förkastat, Kvarlevan, en "rest" som Rom 11:1-6 säger oss förklarar.

Paulus, som kommit till tro på Messias, är här vittnesbördet. Hade Paulus hedninskt blod i sig som skulle underlätta tron? NEJ. Paulus tillhörde Benjamins stam. Han var jude rakt igenom. Är inte detta bevis nog att Israel inte blivit förkastat. Så talar ju också Bibeln till oss. Jes 6:13 "När bara en tiondel är kvar i det, skall även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben skall vara en helig säd.

Grenarna på trädet är heliga därför att roten är helig. De första judarna som blev frälsta fick del i "den saftiga roten" och är heliga men det gäller också de hedningar som också kommer till tro, de får också del i den saftiga roten och är så lika heliga.

Om nu de hednakristna hänvisar till att avfälliga judar brutits bort till förmån för deras inympande, så säger Paulus att vi skall komma ihåg, att judar inte förkastats därför att de var judar och hedningar inympats därför att de var hedningar. Judar har förkastats »för sin otros skull» och endast om de hednakristna förblir i tron, får de vara kvar i det äkta olivträdet Rom 11:20.

Vi förstår att Messias är den "heliga stubben" som blivit kvar när Gud fick låta yxan komma till trädet. Matt 3:9 "Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden" Vi inlemmas alltså I KRISTUS, den enda plats vi kan växa och bära frukt i, jude som hedning.

Utan tro är det omöjligt att täckas Gud och få vara en levande gren i KRISTUS, jude som hedning. Vem kan berömma sig av detta, ingen, bara Guds godhet i Kristus. Detta bör göra oss väldigt små och ödmjuka.

Man kan i dagsläget beteckna detta som ett "fall" för juden, men framtidsbilden måste ses som en fullständig seger eftersom Gud inte har förskjutit sitt folk. Men vi måste förstå att, från denna kvarleva som Gud i sin nåd utvalt, så dör judar varje dag utan att ha fått höra evangelium samt barn födds varje dag som också behöver höra evangelium. Har vi något ansvar i detta? Hur tror vi Gud ser på detta?

Paulus förklara att juden inte har något företräde framför greken, alla, både judar och greker står under syndens välde och saknar rättfärdigheten från Gud. INGEN SÖKER GUD.

Rom 3:9 "Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns,ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade.Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd." Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

BARA EVANGELIUM ÄR GUDS KRAFT TILL FRÄLSNING FÖR ALLA

De som menar att "alla judar skall bli frästa, när Jesus kommer tillbaks och dom "ser upp till honom som dom stungit" förstår inte att utan evangelium, som är Guds kraft till frälsning, går dessa förlorade, dessa Guds utvalda, våra bröder

Rom 10:14 "Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?"

Vi ser detta tydligt i liknelsen om Lasarus och den rike mannen.

Luk 16 27 "Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda."

Lukas 16:16 " Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in."

 

Hur kan vi tro att vi har Guds välsignelse över våra liv om vi håller judarna, våra blivande bröder och systrar, borta från Hans evangelium som är ENDA vägen och kraften till frälsning?

Gal 3:19 "Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet."

Rom 10:4 "Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? - det vill säga för att hämta ner Kristus - eller: Vem skall fara ner i avgrunden? - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predika"

När Kristus kommer tillbaka och detta enligt klara Bibelord, kommer det avslöjas. "den tro som redan finns". Hur kan någon få för sig att "tillkommelsen" skall ge tro, I Rom 10 är det Israel han menar när han säger att tron kommer av att höra evangelium. Och på vilket sätt detta skall ske förklarar han i Rom 11, "så skall hela Israel bli frälst" och inte som vi kan förstå en del vi se det, (då skall hela Israel bli frälst) Hemligheten är Hans förbund ,frälsningen genom Jesus Kristus Messias."Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder." Hela Israel är "först för juden sen för hedningen" Självklart måste juden säga ja till Jesus. Hur kan vi bara tro vi kan hoppa över Rom 10.

Jesus är vår Messias, både judens och hedningens. Jesus är inte bara hedningarnas frälsningslöfte utan först och främst judens. Hur kan vi skilja ut judarna från Kristus. Märk väl, om inte Jesus är judarnas Frälsare hur kan han då bli hedningarnas. Är inte detta verklig antisemitism att mena att juden inte behöver Jesus?

Vad säger Jesus till sina lärjungar som är judar; Joh 14:6 "Ingen kommer till Fadern utom genom mig"

Petrus säger med frimodighet till de judiska ledarna; Apg 4:12 "Hos ingen annan finns frälsningen"

I Rom 10 så riktar han sig till judarna, där han till och med använder Guds namn HERRE. "Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad"

Har vi glömt att det stå "juden främst". Rom 1:16.

I Gal 2:7 "Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna." Så evangelium skulle predikas både för de oomskurena men också för de omskurna.

Aldrig någonsin vad det tal om att evangeliet inte skulle predikas för juden. Jesus Kristus är Gud, och då handlar det om kärlek och nåd.